Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowe szkolenia LexisNexis

Nowe szkolenia LexisNexis

Ostatnie zmiany w prawie pracy w kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy ( termin szkolenia – 22 września) oraz nowe przepisy w zakresie obowiązków i uprawnień procesowych stron i ich profesjonalnych pełnomocników ( termin szkolenia ? 15 września) to tematy nowych warsztatów szkoleniowych LexisNexis. Szczegóły dalej oraz w zakładce SZKOLENIA.

Procedura cywilna ? nowe regulacje prawne. Szkolenie 15.09.2010 r. (środa) godz.: 14.30-19.30 Warszawa.
Cel szkolenia: Zmieniające się przepisy w zakresie obowiązków i uprawnień procesowych stron i ich profesjonalnych pełnomocników uzasadniają potrzebę ich kompleksowego omówienia z uwzględnieniem najnowszych, dotychczas niepublikowanych, orzeczeń Sądu Najwyższego. Temu celowi służy szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną najistotniejsze z punktu widzenia zawodowego pełnomocnika procesowego zmiany do procedury cywilnej w roku 2009 oraz w minionych miesiącach 2010 r.
Prelegent: Henryk Pietrzkowski – sędzia Sądu Najwyższego. Przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich, jest znany z wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, m.in. jako autor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych.
Osoby docelowe: Szkolenie skierowane jest do doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji.
Program szkolenia: 1. Nowości w zakresie czynności procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności podejmowanych przez profesjonalnych pełnomocników. 2. Nowe regulacje w postępowaniu w sprawach gospodarczych. 3. Nowy tryb usuwania braków formalnych pism procesowych zwykłych oraz szczególnych (środki zaskarżenia). 4. Zmiany dot. skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 5. Zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym. 6. Pełnomocnictwo procesowe i ustanawiane pełnomocnika procesowego przez sąd w świetle noweli do KPC, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2010 r. UWAGA! Polecamy Państwa uwadze książki ?Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych? autorstwa Pana Dariusza Świeckiego oraz ?Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych? autorstwa Pana Henryka Pietrzkowskiego. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 20% rabatu na w/w publikacje. Szczegółowy program dostępny na stronie : http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/procedura_cywilna_2.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18
X X X
Ostatnie zmiany w prawie pracy w kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 22.09.2010 r. (środa) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa
Osoby docelowe: Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, menedżerów ds. personalnych, osób zarządzających firmami.
Prowadzący: Monika Wacikowska doświadczony prawnik, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz czasu pracy w służbie zdrowia. Obecnie, wykładowca wielu szkoleń dotyczących czasu pracy, autorka licznych publikacji z tego zakresu.
Program: 1. Dokształcanie pracowników: a.Czym jest skierowanie pracownika do odbycia szkolenia? b.Czy konieczna jest zgoda pracownika na dokształcanie? c.Jakie konsekwencje rodzi skierowanie pracownika do odbycia nauki? d.Jakie konsekwencje rodzi wyrażenie zgody przez pracodawcę na dokształcanie pracownika? e.Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop lub czas wolny od pracy na naukę lub udział w zajęciach? f.Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia dokształcania się oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się taka odmowa? g.Czy istnieje obowiązek zawarcia pisemnej umowy, w ramach której pracownik ma się dokształcać czy wystarczą jedynie ustne ustalenia? h.Jakie są skutki przerwania nauki, do odbycia której pracownik został skierowany? i.Na jaki czas i na jakich zasadach pracownik może być zobowiązany do pracy w firmie, która skierowała go do odbycia nauki w ramach tzw. umowy lojalnościowej? 2. Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze: a.W jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński i urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego po ostatnich zmianach? b.Czy przed terminem porodu można wykorzystać tydzień lub miesiąc urlopu macierzyńskiego? c.Kiedy pracownik ? ojciec może przejąć korzystanie z urlopu macierzyńskiego i jakie wiąza się z tym obowiązki dokumentacyjne? d.Co dzieje się z urlopem macierzyńskim w przypadku, gdy pracownica wymaga opieki szpitalnej odpowiednio – przed upływem lub po upływie 8 tygodni tego urlopu? e.W jakich przypadkach pracownica nie może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, nawet po wykorzystaniu 14 tygodni takiego urlopu? f.Jakim zasadom podlega urlop macierzyński w sytuacji zgonu pracownicy lub zgonu dziecka? g.Jak udzielany jest urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka lub gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej? h.Kiedy pracownica może skorzystać z urlopu dodatkowego? i.Jaki jest wymiar urlopu dodatkowego w okresie od 2010 do 2014 oraz po tym czasie? j.Czy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka? k.Jakie są obowiązki dokumentacyjne przy udzielaniu dodatkowego urlopu macierzyśńkiego? l.Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego? m.Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego? n.Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego w roku bieżącym i w następnych latach? o.Jakie są obowiązki dokumentacyjne związane z udzieleniem urlopu ojcowskiego? p.Jakiej ochronie podlega pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego? q.Kiedy dozwolona jest praca podczas urlopu macierzyńskiego? r.Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego oraz ojcowskiego? s.Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego i w jakim wymiarze? t.W jakim terminie pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego? u.Jakie są zasady udzielania urlopów wychowawczych? v.Kiedy podczas urlopu wychowawczego pracownik może wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy lub innego podmiotu? w.Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego? x.Kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego? y.Kiedy na rezygnacje z urlopu wychowawczego potrzebna jest zgoda pracodawcy? z.Na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego? aa.Kiedy pracownik może skorzystać z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy? bb.Jakie są obowiązki dokumentacyjne w przypadku żądania obniżenia wymiaru czasu pracy? cc.Przez jaki czas i w jakich sytuacjach pracownik korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy podlega ochronie? dd.Jakie są obowiązki dokumentacyjne w zakresie urlopów rodzicielskich? ee.Co sprawdzi inspektor podczas kontroli urlopów rodzicielskich? ff.Jakich dokumentów zażąda inspektor podczas kontroli? gg.Kiedy inspektor nałoży karę za dane naruszenie oraz w jakiej wysokości? hh.W jakich sytuacjach inspektor nie może nałożyć na pracodawcę kary? ii.Na kogo nakładana jest kara za naruszenia w zakresie urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych? 3. Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego: a.Jakie nowe składniki nie są przyjmowane do podstawy wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? b.Na czym polega zmiana w naliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? c.Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu pracownika niepełnoetatowego? d.Jaki jest współczynnik urlopowy przy różnych normach czasu pracy? e.Co sprawdzi inspektor pracy podczas kontroli naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? f.Jakich dokumentów zażąda inspektor podczas kontroli? g.Kiedy inspektor nałoży karę za dane naruszenie oraz w jakiej wysokości? h.W jakich sytuacjach inspektor nie może nałożyć na pracodawcę kary? i.Na kogo nakładana jest kara za naruszenia w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego?
Szczegółowy program dostępny na stronie : http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/ostatnie_zmiany_w_prawie_pracy_2.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …