NSA o licencji syndyka

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informację dotyczącą wyroków sądów administracyjnych w sprawach dotyczących oceny przesłanek warunkujących uzyskanie licencji syndyka. Sądy , podzielając stanowisko resortu sprawiedliwości, jednoznacznie wskazują, jakie kryteria należy stosować przy udzielaniu licencji syndyka. Kasacje do NSA zostały oddalone.
I. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. II GSK 1121/10 oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2046/09 oddalającego skargę na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka. Postępowanie dotyczyło biegłego rewidenta posiadającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, który nie spełnił warunku określonego w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.) ? złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w tej kwestii stanowisko prezentowane przez ministra sprawiedliwości oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Treść art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) wskazuje, że przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, może być prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Nie upoważnia to jednak wymienionego podmiotu do uzyskania licencji syndyka bez spełnienia warunków określonych w ustawie o licencji syndyka. Ustawa o licencji syndyka nie wprowadza bowiem wyjątków od konieczności spełnienia określonych jej art. 3 ust. 1 przesłanek, w szczególności złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią.
II. Wyrokiem z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 537/11, który uprawomocnił się w dniu 11 października 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka osobie, wywodzącej spełnienie warunku określonego w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o licencji syndyka, w zakresie dotyczącym zarządzania przedsiębiorstwem, z faktu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej. Sąd, podzielając stanowisko Ministra Sprawiedliwości, jednoznacznie wskazał, iż brak jest podstaw normatywnych dla wywodzenia, iż rada nadzorcza, a co za tym idzie jej członkowie, w ramach uprawnień obejmujących stały nadzór nad sprawami spółki, wykonują czynności z zakresu zarządzania nią.
Analogiczny pogląd, bez sporządzenia uzasadnienia, zaprezentowany został wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 536/11.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …