Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obowiązek doskonalenia zawodowego

Obowiązek doskonalenia zawodowego

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, przypomina o spoczywającym na adwokatach obowiązku złożenia do końca lutego każdego roku sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. „Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonującystałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego” (Uchwała nr 70/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 NRA). Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury przypomina również, że orzeczeniem z dnia 13.12.2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. SDI 60/16 oddalił kasację obrońcy obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 21.05.2016 r. (WSD 103/15). Obwiniony adwokat został prawomocnie skazany przez sąd dyscyplinarny w związku z nierealizowaniem obowiązku doskonalenia zawodowego. Oddalając kasację Sąd Najwyższy przesądził, że nie wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi delikt dyscyplinarny, o którym mowa w art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z § 8 in fine Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu. Po sporządzeniu uzasadnienia przez Sąd Najwyższy, zostanie ono opublikowane na stronie www.adwokatura.pl
GŁOS PRZECIWNY ADW. J.M. MAKEWSKIEGO
Realizując samorządowy obowiązek złożenia sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego uprzejmie informuję, że w 2016 r. nie uczestniczyłem w żadnych szkoleniach za które przyznawane są tzw. ?punkty?. Oświadczam też, że w przyszłości nie zamierzam uczestniczyć w szkoleniach, które nic mi nie dają. W mojej opinii uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej (Uchwała nr 70/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 NRA), dalej ?uchwała szkoleniowa?, wprowadzając obowiązkowość doskonalenia zawodowego i sprawozdawczość pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej narusza moją godność osobistą jako obywatela i adwokata, narusza godność zawodową wszystkich adwokatów. W tym stanie rzeczy, wobec konfliktu między dyspozycją § 63 Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu, nakazującego mi przestrzeganie uchwał władz adwokatury z § 1 ust. 3 tego zbioru, nakazującego mi strzeżenie godności zawodu, zabraniającego mi stosowania się do uchwał promujących samorządową hipokryzję, rodzących patologię w realizacji obowiązków samorządowych, służących szkolącym a nie szkolonym; oświadczam, że ?pod bagnetami, szablami i karabinami? szkolił się nie będę i w żadnym obowiązkowym szkoleniu udziału nie wezmę. A obowiązek doskonalenia zawodowego w 2016 r. zrealizowałem czytając codziennie Nowy Testament i analizując ten tekst jako najwybitniejsze dzieło z zakresu interpretacji prawa. Jeżeli odpowiednie organa adwokatury uznają, że nie wypełniłem obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 r. biorąc pod uwagę fakt, że już raz byłem z tego powodu dyscyplinarnie ukarany, co nie wywołało we mnie skruchy ani nie przyczniło się do podjęcia zobowiązania poprawy, przy kolejnym postępowaniu dyscyplinarnym proszę o łagodny wymiar kary śmierci. Jerzy Marcin Majewski adwokat

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …