Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Obrady Rady Ochrony Pracy

Obrady Rady Ochrony Pracy

Obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy i przestrzeganie przepisów bhp to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, zaplanowanego na wtorek, 26 sierpnia 2014 r. na godz. 10.00. Tematem sesji ma być również program wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokimpoziomie ryzyka. Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2011-2013 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 6 tys. postępowań związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Informacje uzyskane w ramach kontroli PIP stanowiły podstawę do planowania i przeprowadzania działań kontrolo-nadzorczych w branżach o wysokim ryzyku wypadków przy pracy.
Wspólne działania na rzecz ograniczania liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka realizują Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o finansowane lub współfinansowane z obsługiwanego przez ZUS funduszu wypadkowego m.in. kampanie informacyjne, specjalne programy prewencyjne dla pracodawców, szkolenia i publikacje.
Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjmie stanowisko w czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.
Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady. W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 ? 2014) zasiada 12 parlamentarzystów ? 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ ?Solidarność?, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …