Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obrońca w sprawach o wykroczenia

Obrońca w sprawach o wykroczenia

Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawie o wykroczenie, podobnie jak w postępowaniu karnym, następuje na podstawie decyzji prezesa sądu w oparciu o kryteria ocenne, co nie wyklucza ryzyka pomyłki. Decyzja taka nie podlega zaskarżeniu, nie wymaga też uzasadnienia, mimo iż ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo do obrony i może mieć
znaczenie dla całego postępowania w sprawie o wykroczenie. Z tych względów powinna być zaskarżalna do sądu.
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje dodatkowo w wystąpieniu, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 października 2013 r., sygn. K 30/11, uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał niezgodność z Konstytucją RP przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewidują zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie cofnięcia lub odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Po zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego możliwe będzie odpowiednie stosowanie ich w zakresie zaskarżenia zarządzenia w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, nadal jednak decyzja w zakresie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawach o wykroczenia nie będzie podlegać zaskarżeniu. Brak możliwości zaskarżenia decyzji prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawie o wykroczenie w ocenie Rzecznika narusza standardy konstytucyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do ministra sprawiedliwosci o rozważenie zmiany wskazanego stanu prawnego.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …

Strona główna / Aktualności / Obrońca w sprawach o wykroczenia

Obrońca w sprawach o wykroczenia

W czerwcu 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności artykułu 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z konstytucją. Zgodnie z kwestionowanym przepisem osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia nie może korzystać z pomocy obrońcy do czasu wniosku o ukaranie. Międzynarodowa organizacja Open Society Justice Initiative przedstawiła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu. Zdaniem Open Society Justice Initiative artykuł ten stanowi poważne naruszenie prawa do rzetelnego procesu, gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a także inne międzynarodowe standardy. ?Prawo do konsultacji z obrońcą przed przesłuchaniem przez organy ścigania jest istotnym elementem prawa do obrony. Przez ograniczenie możliwości kontaktu z obrońcą zostaje się pozbawionym realnej szansy obrony? ? mówi przewodniczący OSJI, Zaza Namoradze.
Zgodnie z polską konstytucją każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Jak podnosi w skardze RPO, ?Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, iż konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nie tylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego?.
Już w lutym 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji. Fundacja zwracała wówczas uwagę na praktykę odmawiania udziału obrońcy w czynnościach przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Podstawą takiej praktyki było zarządzenie Komendanta Głównego Policji. W odpowiedzi KGP wyjaśniał, że postanowienia wskazanego zarządzenia nie stoją na przeszkodzie ?obecności adwokata lub radcy prawnego podczas przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, ale nie w roli procesowej obrońcy?.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …

Strona główna / Listy / Obrońca w sprawach o wykroczenia

Obrońca w sprawach o wykroczenia

Wolters Kluwer Polska zaprasza na szkolenie: UDZIAŁ OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA termin: 15 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: dr Dariusz Świecki ? sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. W programie szkolenia: 1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu. 3. Udział adwokata i radcy prawnego w czynnościach wyjaśniających. 4. Udział pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji: a. sporządzenie wniosku o ukaranie: – wymogi formalne wniosku; – opis i kwalifikacja prawna czynu; – uzasadnienie wniosku; – wnioski dowodowe. 5. Wszczęcie i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji: a. udział w posiedzeniach wyrokowych; b. udział w posiedzeniach przed rozprawą; c. składanie wniosków dowodowych. 6. Zasady stawiennictwa stron i ich przedstawicieli procesowych na rozprawę. 7. Przebieg rozprawy: a. czynności obrońcy i pełnomocnika na przewodzie sądowym; b. wystąpienia w ramach głosów stron. 8. Rodzaje wyroków wydawanych w sprawach o wykroczenia. 9. Zasady wnoszenia środków odwoławczych. 10. Udział w rozprawie apelacyjnej. 11. Postępowanie mandatowe.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156913__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Policja o majówce

Podczas majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w wyniku których zginęło 34 osób, …