Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr kw 99794 i 187516

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr kw 99794 i 187516

16 stycznia 2013 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy Kamiennogórskiej 26 w sali nr 214 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiących: działkę nr 6/26 zapisaną w KW nr PO1P/00187516/8 i działkę nr 6/27 zapisaną w KW nr PO1P/00099794/6 o łącznej powierzchni 1.0364 ha;
działki stanowią funkcjonalną całość i zabudowane są budynkiem o charakterze handlowo-wystawienniczym o powierzchni użytkowej 5.339,20 m kw (budynek indywidualny, jednokondygnacyjny z antresolą w centralnej części obiektu; zasadniczym elementem obiektu jest jednonawowa hala w konstrukcji stalowej z obudową lekką blaszaną; część środkowa elewacji jest wyeksponowana – w niej znajdują się dwa przeszklone wejścia dla klientów; elewacje boczne i tylną zaprojektowano w sposób harmonijny z elewacją frontową z tych samych materiałów.
Budynek można podzielić na następujące strefy funkcjonalne: część sprzedażowa – salony sprzedaży (w tym jeden na pełną wysokość obiektu), część wystawiennicza – powierzchnia zlokalizowana w części parteru wzdłuż pasażu i antresoli, część komunikacyjna – składa się z pasażu na pełną wysokość na osi północ-południe łączącego wszystkie części dostępne dla kilientów. Ponadto w skład budynku wchodzą pomieszczenia toalet ogólnodostępnych, techniczne, gospodarcze i ochrony. Oprócz budynku na działkach znajdują się trzy dwustronne pylony reklamowe oraz parkingi i place manewrowe utwardzone w większości kostką pozbrukową.

Pomiędzy elewacją frontową budynku, a ul. Głogowską znajduje się otwarty parking na 94 miejsca postojowe.
Działka zagospodarowana również trawnikiem oraz drzewkami i krzewami ozdobnymi; plac znajdujący się na działce nr 6/27 na tyłach pawilonu, na którym odbywają się dostawy, ogrodzony jest płotem z siatki zgrzewnej ocynkowanej na betonowym cokole, wjazd poprzez dwie brany sterowane elektrycznie. Wjazd na teren nieruchomości z ulicy Opłotki utwardzonej asfaltem, wyjazd możliwy bezpośrednio na drogę krajową nr 5 – ul. Głogowska (poprzez drogę akcesyjną). Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane związane z działalnością podmiotów gospodarczych (w tym centrum handlowe Auchan, park handlowy Agata Meble), droga krajowa nr 5, położonych: Poznań, ul. Głogowska 425, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 187516 [NKW PO1P/00187516/8] i KW 99794 [NKW PO1P/00099794/6]. Suma oszacowania całości wynosi 19 007 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 671 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900 700,00zł na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmia na konto powinna zostać wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 1010/12/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …