Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości gruntowej leśnej w Lusowie

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości gruntowej leśnej w Lusowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości 07 października 2011 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Bartosza Guzika ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej leśnej,położonej w obrębie ewidencyjnym Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, działka nr 507, powiat poznański, województwo wielkopolskie, o powierzchni 5,5808 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00047270/8.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych – Lusowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXII/132/2003 z dnia 04.11.2003r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem III L1 TL – obszar lasów państwowych, prywatnych i dolesień na gruntach kategorii bonitacyjnej RVI, RV oraz łąk i użytków zielonych. Nieruchomość jest niezabudowana. Grunt pokryty jest drzewostanem iglastym pochodzącym z sadzenia. Drzewostan sosnowy, miejscami pojedynczo występuje dąb i brzoza. Las składa się z 4 wydzieleń leśnych różniących się wiekiem drzewostanów i sposobem użytkowania. Brak jest na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem jednej linii energetycznej, która przebiega przez teren nieruchomości.
Suma oszacowania wynosi 157.804,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 118.353,00 zł. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Isnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika. Operat zawiera bliższe informacje dotyczące nieruchomości, dokumentację fotograficzną oraz mapy i dokumentację geodezyjną.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie licytację, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota wpłacona przez nabywcę bezpośrednio po udzieleniu przybicia. Po zapłaceniu reszty ceny sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań, tel: 61 8 517 546.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …