Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 153063

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 153063

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2010r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Ryszard i Grażyna Smoczyńscy;

stanowiącej: – nieruchomość gruntową o powierzchni 1.029 m kw zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. użytkowej 156,47 m kw), wolnostojącym, parterowym bez podpiwniczenia, z nieużytkowanym poddaszem i garażem; stan techniczno-użytkowy budynku korzystny, standard wysoki, częściowo do wykończenia; niezabudowana część nieruchomości w części frontowej utwardzona pozbrukiem (dojazd do garażu), pozostała część zagospodarowana zielenią ogrodową: drzewami i krzewami ozdobnymi, trawnikiem; z przodu działki usytuowane jest oczko wodne; wjazd na teren posesji odbywa się bramą z elementów metalowych; nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki handlowej na metalowych słupkach oraz z elementów prefabrykowanych; uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna; na działce znajduje się również własne ujęcie wody; dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, położonej: Konarzewo, gm. Dopiewo, ul. Słoneczna 5,
dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 153063 [NKW: PO1P/00153063/0]. Suma oszacowania wynosi 715 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 536 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 560,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 29.04.2010 r. do godz.09.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 357/08/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …