Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ochrona przed przemocą domową

Ochrona przed przemocą domową

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny ? Anna Andrzejewska 24 października 2013 r. wzięła udział w konferencji na temat zapobiegania przemocy ,,Kocham ? Pomagam ? Reaguję ? Wspieram? odbywającej się w Koninie pod patronatem Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego.
– Zapewnienie skutecznej ochrony rodzinie, a w niej osobom pokrzywdzonym przemocą domową, stanowi jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Skuteczna ochrona, to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej ? rozpoczęła swoje wystąpienie Pełnomocnik Ministra Anna Andrzejewska.
Aktualne uregulowania prawne, w tym przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego pozwalają na skuteczniejsze zagwarantowanie praw osób doświadczających przemocy, poprzez ich ochronę oraz oddziaływanie na sprawcę przemocy i właściwą reakcję na ewentualne dalsze popełnianie tego rodzaju czynów. – W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą domową, najważniejsze są działania mające na celu czasową izolację sprawcy od skrzywdzonej osoby najbliższej, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego, ale także i przed sądem, a następnie odpowiednie i właściwe oddziaływanie na sprawcę, w celu zmiany jego postaw i zachowań ? kontynuowała Anna Andrzejewska.
Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez m.in. kształcenie kadry orzeczniczej, prowadzenie akcji informacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową, a także nawiązywanie współpracy międzyresortowej celem przeciwdziałania przemocy i wzmocnienia ochrony osób dotkniętych taką przemocą.
Od 2008 roku Ministerstwo Sprawiedliwości tworzy Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
. Aktualnie w całym kraju funkcjonuje 15 takich Ośrodków. Na koniec 2012 roku na terenie całej Polski w ramach Sieci funkcjonowały łącznie 52 miejsca, w których udzielana była pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodki są finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a prowadzone przez organizacje pozarządowe, świadczące pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Ośrodki w 2012 roku, podobnie jak w poprzednich latach, udzielały osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych porad i informacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz wsparcia w uzyskaniu np. pomocy socjalnej. Nadto, Ministerstwo Sprawiedliwości jest dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pokrzywdzeni przemocą domowa mogą korzystać z ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informacyjnego ?Niebieska Linia? (tel. 801-12-00-02), gdzie otrzymają wsparcie w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, jak i z możliwości podjęcia interwencji.
Celem poszerzenia oferty skierowanej do pokrzywdzonych oraz objęcia pomocą większej ilości osób w 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy podpisały Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego porozumienia powstały narzędzia edukacyjne i pomocowe: ?Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie?, zawierająca zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą oraz wykaz placówek, do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. ?Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie?,zawierający m.in. opis pierwszych kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą oraz przysługujących jej uprawnień. ?Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie?, w której oprócz informacji dotyczących przemocy w rodzinie i konsekwencji jej stosowania, znajdują się informacje dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych wraz z danymi teleadresowymi najlepszych w kraju (wybranych) podmiotów realizujących takie programy.
Również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (a także wobec dzieci) w aktualizowanych zakładkach zamieszczone zostały m.in. akty prawne, wykazy licznych placówek pomocowych oraz informacje o prawach przysługujących pokrzywdzonym. – Jestem przekonana, że wszystkie te działania oraz ich kontynuacja przyczynią się do wzmocnienia ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową i zapewnią realizację ich podstawowych praw ? zakończyła swoje przemówienie Pani Anna Andrzejews

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …