Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Od stycznia inaczej w prokuraturach

Od stycznia inaczej w prokuraturach

Pomimo sprzeciwu środowisk promkuratorskich w dniu 18 grudnia 2014 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Rozporządzenie wejdzie w życie
po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, z dniem 31 grudnia 2014 r. W toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zgłoszono uwagi do projektu, z których szereg znalazło odzwierciedlenie w podpisanym rozporządzeniu. Zasadnicze elementy projektu w stosunku do wersji przekazanej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych nie uległy poważnym zmianom. Nie zmieniono również w większym zakresie rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 1218).
W ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych, uwzględniono częściowo między innymi wnioski Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawarte w uchwale z dnia 17 XII 2014 r. W szczególności dotyczy to rozszerzenia właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przestępstwa z art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Ponadto, uwzględniono postulat przedstawiciela Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zgłoszony podczas konferencji uzgodnieniowej. Zgodnie z nim zapoznanie z aktami sprawy objętej nadzorem służbowym dokonywane jest w jednostce, w której postepowanie jest prowadzone, bądź też poprzez dostęp do ich wersji elektronicznej. W rozporządzeniu zawarto przepis, który przesuwa wejście w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury o 14 dni tj. na dzień 14 stycznia 2015 r. Zmiana ta, w związku z szerokim zakresem wprowadzonych zmian, pozwala na realne zapoznanie się prokuratorów z nowym regulaminem. Omawiane rozporządzenie ma na celu dostosowanie mającego wejść w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r.
? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury względem występujących zjawisk i mechanizmów w organizacji prokuratury i potrzeb, przed którymi staje w związku z reformą Kodeksu postępowania karnego (ustawa z dnia 27 września 2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw). Podpisane przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenie ma na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszego wykorzystania możliwości, jakie dawać może Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w perspektywie efektywności zarządzania.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt, który z jednej strony pozostawia model zarządzania prokuraturą i rozwiązania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r., a z drugiej, poprzez wprowadzenie elementów umożliwiających bardziej elastyczne opisanie organizacji jednostek prokuratury, czy ograniczeniu części zadań realizowanych przez jednostki, w jeszcze większym stopniu podnosi efektywność prokuratury. W efekcie należy szacować, że w wyniku przepisów określających właściwość rzeczową prokuratur nastąpi blisko trzykrotny wzrost liczby spraw prowadzonych przez Prokuratury Apelacyjne i ponad dwukrotny wzrost liczby spraw prowadzonych przez Prokuratury Okręgowe.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …