Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Odsiadka inaczej

Odsiadka inaczej

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę więziennictwa. – Refory, które planujemy wdrożyć nie można nazwać drobnymi zmianami. To bowiem swoista rewolucja nie tylko w strukturze służby więziennej, ale i w więziennej służbie zdrowia, systemie kontroli, a także zmiany dotyczące ochrony ” ważnych” osadzonych.

-Planując zmiany na tak wielu polach działamy systemowo. Naszym celem nie jest rozwiązanie doraźnego problemu, chcemy ulepszać złożony system, jakim jest polskie więziennictwo- powiedział m.in. minister sprawiedliwości K. Kwiatkowski.
Struktura organizacyjna systemy penitencjarnego została ukształtowana ponad 50 lat temu i nie odpowiada wyzwaniom przed jakim stoi więziennictwo XXI wieku. A wyzwań tych jest wiele. To nie tylko dążenie do zminimalizowania problemu jakim jest przeludnienie, to także konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, a także potrzeba bardziej skutecznej pracy z osadzonymi. Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział także powstanie Rady Polityki Penitencjarnej, która działać będzie przy ministrze sprawiedliwości. Jej głównym zadaniem będzie inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych adekwatnych do wyzwań stojących przed polskim więziennictwem.
W skład Rady wchodzić będą m.in. przedstawiciele środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, których celem jest szeroko rozumiana współpraca w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Głównym zadaniem Rady Polityki Penitencjarnej, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, będzie inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych adekwatnych do wyzwań stojących przed polskim więziennictwem. Działania Służby Więziennej muszą zostać wzmocnione nowoczesną myślą penitencjarną, stanowiącą nową jakość w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w jednostkach penitencjarnych. Konieczne jest wzmocnienie wysiłków Służby Więziennej w realizacji jej podstawowych zadań podbudową naukową. W tym celu właśnie do projektu ustawy o Służbie Więziennej, nad którym proceduje obecnie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zostanie wprowadzona poprawka konstytuująca Radę Polityki Penitencjarnej.
Minister zapowiedział tez zmiany w kodeksie karnym wykonawczym. Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osobistego szczególnej kategorii osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, które występują jednocześnie jako ważni uczestnicy w trwających postępowaniach karnych. Przypadki zgonów w jednostkach penitencjarnych osadzonych, którzy zeznawali w istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i interes społeczny sprawach, wymagają interwencji ustawodawczej. Nie może bowiem dochodzić do sytuacji, w której jeden z podstawowych uczestników postępowania karnego, przebywający w warunkach izolacji ? a więc jak wydawać się powinno ? poddany ścisłej kontroli organów państwowych, umiera w zakładzie karnym, czy areszcie śledczym. Stąd decyzja o wprowadzeniu do kodeksu karnego wykonawczego nowych przepisów, które określą szczegółowo tryb postępowania organów wymiaru sprawiedliwości w przypadku przebywania w jednostce penitencjarnej skazanego (tymczasowo aresztowanego) biorącego jednocześnie udział w takim postępowaniu karnym, którego charakter może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
Określone w nowych przepisach warunki, w jakich będą przebywać szczególnie chronieni skazani i tymczasowo aresztowani w zakładach karnych oraz aresztach śledczych, mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa, poprzez min. ograniczenie możliwości dostępu do nich osób trzecich (współosadzeni, osoby przybywające na widzenia), a także zintensyfikowanie kontroli ich zachowania podczas pobytu w jednostce penitencjarnej. Zapowiedziano także reformę więziennej służby zdrowia.
Na plan pierwszy wysuwają się:
1. Uzupełnienie kadrowe w jednostkach podstawowych ambulatoriach i szpitalach więziennych) oraz zmiana zatrudniania personelu medycznego ? w oparciu o kontrakty;
2. Zapewnienie środków na kontrakty dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego;
3. Zwiększenie środków na materiały medyczne;
4. Restrukturyzacja i modernizacja placówek więziennej służby zdrowia w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Reforma więziennej służby zdrowia obejmie także: – likwidację niektórych więziennych szpitali;restrukturyzację bazy łóżkowej w szpitalach, wzmacniająca oddziały rentowne, dobrze zarządzane i niezbędne z punktu widzenia specyfiki więziennej (oddziały psychiatryczne, oddziały chorób wewnętrznych, detoksykacji, gruźlicy, chorób przewlekłych, chirurgii, rehabilitacji); opracowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i centralnego receptariusza oraz stabilizacje budżetową poziomu środków finansowych.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …