Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odszkodowania za błędy ZUS

Odszkodowania za błędy ZUS

28 stycznia 2014 roku Trybunał wydał trzy orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce – Kruszyński przeciwko Polsce, skarga nr 22534/05, Marek przeciwko Polsce, skarga nr 54148/09 oraz Węgrzyn przeciwko Polsce, skarga nr 29423/05. Trybunał w orzeczeniach tych analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia przewidzianejw art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji ochrony własności w odniesieniu do zasady ochrony praw nabytych w kontekście wznowienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie postępowań w sprawach przyznania skarżącym wcześniejszych emerytur z tytułu opieki nad dzieckiem, w wyniku których odmówiono skarżącym tych świadczeń, a także w kontekście naruszenia zasady pewności prawnej gwarantowanej przez art. 6 ust. 1 Konwencji.
Skarżący są rodzicami dzieci cierpiących na poważne dolegliwości zdrowotne i w ramach ubiegania się o emeryturę z tytułu opieki na dzieckiem zrezygnowali z wykonywanej dotychczas pracy. Już po przyznaniu skarżącym przedmiotowych świadczeń, ZUS zwracał się do Głównego Lekarza Orzecznika z prośbą o wyrażenie opinii, czy dolegliwości dzieci skarżących kwalifikują je jako wymagające stałej opieki, co stanowiło przesłankę przyznania wcześniejszej emerytury, zaś w rezultacie wydanych przez ten organ opinii, uchylał wydane wcześniej decyzje.
Uchybienia formalne organu rentowego polegające na pominięciu jednego z warunków wymaganych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, stanowiło ówcześnie podstawę do ponownego ustalenia z urzędu prawa do tego świadczenia.
Uwzględniając skargi Trybunał zwracał uwagę, iż skarżący mieli wprawdzie możliwość kwestionowania decyzji wznawiających postępowania w przedmiocie przyznania skarżącym prawa do wcześniejszej emerytury, niemniej jednak okres rozpoznania wnoszonych przez nich środków odwoławczych wynosił w graniach dwóch lat. Jednocześnie decyzje w przedmiocie cofnięcia prawa do wcześniejszej emerytury były natychmiast wykonalne, pozbawiając tym samym skarżących przez cały okres postępowania odwoławczego świadczeń socjalnych. W ocenie Trybunału takie procedowanie organów krajowych stało w sprzeczności z obowiązującym w tym zakresie wymogiem szczególnej staranności w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla skarżących. Trybunał zwracał także uwagę, iż w rezultacie kwestionowanych decyzji skarżący zostali pozbawieni okresu przejściowego umożliwiającego im dostosowanie się do nowej sytuacji, a także głównego źródła dochodu. Biorąc jednocześnie pod uwagę ryzyko znalezienia ponownego zatrudnienia wynikające zarówno z wieku skarżących, jak i realiów społeczno – gospodarczych, w szczególności w kontekście ówczesnego poziomu bezrobocia w województwie podkarpackim, sytuacja skarżących była wyjątkowo trudna.
W konsekwencji Trybunał uznał, iż w sprawach tych doszło do naruszenia art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji, a tytułem słusznego zadośćuczynienia przyznał skarżącym kwoty od 1 500 do 5 000 euro.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …