Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ograniczyć egzekucję w rodzinie zastępczej

Ograniczyć egzekucję w rodzinie zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie tego katalogu o świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W obowiązującym stanie prawym, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych możliwe jest zajęcie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. – Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra, pisze M. Michalak – na zagadnienie dotyczące możliwości dokonania w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych zajęcia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, otrzymywanego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej (choć expressis verbis nie jest świadczeniem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie niezbędnego utrzymania dziecku. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast stosownie do art. 831 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…)? oraz — na podstawie art. 833 6 kpc — nie podlegają egzekucji m. in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne.
– W mojej opinii- podkreśla M. Michalak- powyższe stanowi o ratio legis całkowitego wyłączenia środków pieniężnych uzyskanych przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka od egzekucji. Rzecznik Praw Dziecka prosi M. Biernackiego o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyj nych mających na celu włączenie przedmiotowego świadczenia do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji.

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …