Finansowanie pomostowe

Opłata sądowych pism

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniuna posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleniapostanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.
U Z A S A D N I E N I E
M.S.wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie domagając się stwierdzenia, że w postępowaniu tym nastąpiła przewlekłość postępowania, a także przyznania sumy pieniężnej w kwocie 20.000 zł oraz wydania WSA w Lublinie zaleceń podjęcia określonych czynności. Skarżący podał, że zainicjowane jego skargą postępowanie przed WSA w Lublinie trwa dłużej niż to konieczne. Przewodniczący Wydziału II Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Wezwanie zostało doręczone w trybie art. 72 § 1 p.p.s.a. dorosłemu domownikowi skarżącego w dniu 16 lutego 2018 r. na co wskazuje zwrotne potwierdzenie odbioru. Pomimo tego wpis sądowy nie został uiszczony w ustawowym terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższego wezwania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. W świetle powyżej przedstawionej argumentacji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …