Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ostatni Sejm VII kadencji

Ostatni Sejm VII kadencji

Sejm Polskiej rzeczypospolitej zebrał się po raz ostatni w VII kadencji. Otwierając obrady, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała swoim poprzednikom: Ewie Kopacz i Radosławowi Sikorskiemu oraz wszystkim posłom za współpracę. W ostatnim dniu 102. posiedzenia Sejm zakończył parlamentarne prace nad kilkunastoma ustawami.USTAWA LIKWIDUJĄCA BTE DO PREZYDENTA
Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, która znosi bankowy tytuł egzekucyjny (BTE). Ma ona poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., który uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Ustawa odbiera to prawo nie tylko bankom, ale i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania BTE spowoduje konieczność prowadzenia przez nie egzekucji w postępowaniu sądowym. W związku z tym nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank, wzywając go do spłaty kredytu, poinformuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Nowelizacja przewiduje też obniżenie sądowej opłaty stosunkowej (jeden z rodzajów kosztów sądowych). W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. udzielanie kredytów czy pożyczek) będzie ona wynosić 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Zgodnie z ogólnymi przepisami opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5 proc. i jednocześnie od 30 zł do 100 tys. zł. W myśl ustawy, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Ustawa ma 14-dniowe vacatio legis. Następnie zostanie ona przekazana głowie państwa do podpisu. Zmiany w podatkach, w tym utrudnienie spółkom powiązanym wyprowadzania zysków za granicę
DOSTĘP DO RACHUNKóW UŚPIONYCH
Nowelizacja Prawa bankowego ułatwi spadkobiercom dostęp do środków na tzw. rachunkach uśpionych, czyli nieaktywnych. W obecnym stanie prawnym spadkobiercy często nie wiedzą, gdzie zmarły ulokował pieniądze. Celem ustawy jest, aby zgromadzone środki mogły łatwiej trafić do ich prawowitych właścicieli. Zgodnie z nowelizacją banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W myśl ustawy banki i SKOK-i będą miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach. Prowadzenie takiej bazy będzie obowiązkiem banków. Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową. Centralną informację będzie mogła prowadzić Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, banków i Narodowego Banku Polskiego. Dzięki centralnemu rejestrowi będzie można uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK. Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych na podstawie umów, które wygasły, a należących do osób zmarłych, będą podlegały waloryzacji o prognozowaną inflację. Ponadto ustawa nakłada na banki obowiązek informowania gmin m.in. o datach uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku, wydania ostatniej dyspozycji, wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz o kwotach wypłat z rachunku. Jednocześnie ustawa nakłada na te instytucje finansowe obowiązek niezwłocznego powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o możliwości wypłaty określonej kwoty. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Nowelizacją zajmie się teraz głowa państwa.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …