Najnowsze informacje

Oszukali wierzycieli

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierowano akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi W., Agnieszce G., Arturowi W. i Katarzynie W. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu w Wydziale V Śledczym prowadziła postępowanie przygotowawcze dotyczące uporczywego naruszania praw pracowników wynikających z ubezpieczenia społecznego oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli w skutek zbycia majątku spółki FOOD BUSZ i majątku osobistego wspólników.

Na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie ustalono, że w 2001 roku Wiesław W. i Agnieszka G. zawarli umowę przekształcającą istniejącą spółkę cywilną o nazwie FOOD BUSZ w spółkę jawną. Wspólnikami spółki byli Wiesław W., Wiesława W. i Agnieszka G. Z uwagi na prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej ze stratą, w czerwcu 2003 roku zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami, rok później sąd zatwierdził układ. Pomimo zawarcia układu spółka nie realizowała w pełni wszystkich jego postanowień w zakresie regulowania zobowiązań wobec wierzycieli.
Ustalono, iż wspólnicy firmy Wiesław W. i Agnieszka G. w 2003 i 2004 roku, znając kondycję finansową spółki, która znajdowała się w położeniu grożącym niewypłacalnością i upadłością zbyli majątek własny w postaci nieruchomości oraz obciążyli składniki majątku spółki. Natomiast w czerwcu i lipcu 2005 roku, w celu zabezpieczenia spłaty udzielonych spółce pożyczek i nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli spółki, zaspokoili tylko jednego z nich, zawierając z Arturem i Katarzyną W. umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomych należących do spółki o wartości 1.847.533 zł oraz umowę przewłaszczenia nieruchomości będącej własnością spółki. Takie zachowanie uszczupliło zaspokojenie wierzycieli wyrządzając im szkodę na łączną kwotę co najmniej 1.939.634. Ponadto w sierpniu 2006 roku Wiesław W. zawarł z Arturem i Katarzyną W. umowę ostatecznego przeniesienia własności wspomnianych wyżej rzeczy ruchomych i nieruchomości z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczenia o powrotne przeniesienie własności przez co udaremnili zaspokojenie wierzycieli wyrządzając im szkodę na łączną kwotę 3.154.357 zł. Takie zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 300 § 3 k.k. zagrożonego kara pozbawienia wolności do 8 lat.
Arturowi W. i Katarzynie W. zarzucono, że w czerwcu i lipcu 2005 roku wiedząc o tym, że spółka FOOD BUSZ znajduje się w położeniu grożącym niewypłacalnością i upadłością, której majątek nie pozwalał na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, w celu zabezpieczenia spłaty udzielonych spółce pożyczek w łącznej wysokości ponad 2.500.000 zł zawarli umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomych i nieruchomości stanowiących własność spółki. W sierpniu 2006 roku zawarli umowę , na mocy której ostatecznie przeniesiono na nich własność wspomnianych wyżej składników majątku spółki. W obu przypadkach działali z pokrzywdzeniem innych wierzycieli, uszczuplając zaspokojenie ich roszczeń. Arturowi i Katarzynie W. również grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokurator Magdalena Mazur ? Prus
Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …