Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ?Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin? w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2013. Wysokość środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację wymienionego zadania wynosi 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł). W roku 2012 na realizację powyższego zadania Minister Sprawiedliwości udzielił dotacji na łączna kwotę 1 800 000 zł. Dotację uzyskało 27 podmiotów, a kwoty poszczególnych dotacji wynosiły od 3 600 zł do 100 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wnioskowana kwota powinna opiewać na sumę w zaokrągleniu do 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez podmiot składający ofertę finansowego wkładu własnego uzyskanego na realizację zadania z innych źródeł w wysokości minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji.
Celem konkursu jest powierzenie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, wymienionym w art. 38 § 1 k.k.w. realizacji zadania publicznego ?Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin?. Zgodnie z art. art. 41 § 1 k.k.w., pomoc postpenitencjarna ma na celu ułatwienie społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa.
Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz warunki jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o udzielenie dotacji, termin i warunki realizacji zadania określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wiecej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź także

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości Adam …