Najnowsze informacje

Pacjenci nie ucierpieli

Wobec niestwierdzenia znamion czynu niedozwolonego, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę NFZ i zagrożenia życia pacjentów.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu umorzyła postępowanie w sprawie doprowadzenia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2006 roku w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia środkami pieniężnymi przeznaczonymi na sfinansowanie świadczeń medycznych wskutek wykazywania w raportach statystyczno – medycznych i rozliczania procedur medycznych nieadekwatnych do wykonanych świadczeń oraz trybu ich udzielania, a także nieuzasadnionego sumowania procedur medycznych na szkodę Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu tj. o przestępstwo oszustwa opisane w art. 286 § 1 k.k., wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
W toku postępowania przygotowawczego stwierdzono nieprawidłowości polegające na wadliwym zakwalifikowaniu i sprawozdaniu świadczeń rzeczywiście wykonanych. Jednakże zawarte między Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego a WOW NFZ w Poznaniu umowy oraz określone w wydawanych przez NFZ regulacjach zasady i warunki uzyskiwania zapłaty za wykonane usługi nie zakładały ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron. Umowy i regulacje nie przewidywały możliwości uzyskania zapłaty za wszystkie podjęte czynności, uzyskania kompensaty wszystkich rzeczywiście poniesionych kosztów leczenia, precyzowały natomiast, które z wykonanych usług Szpital mógł przedstawić do rozliczenia oraz w jakiej wysokości przysługiwał mu zwrot poniesionych kosztów.
Szpital faktycznie podjął czynności, do których podjęcia był zobowiązany i które mieściły się „w zakresie jego działalności”. Tyle tylko, że wskutek naruszenia reguł narzuconych przez drugą stronę, do których przestrzegania zobowiązał się zawierając umowę cywilno – prawną, WOW NFZ stwierdził brak podstaw do ich wypłaty i zażądał zwrotu już wypłaconych sum jako nienależnych. Stąd nieprawidłowości, naruszenia obowiązujących zasad udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń medycznych rozpatrywane winny być w kategoriach nie wywiązania się lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zaś wszelkie spory wynikłe na tym tle oraz ewentualne roszczenia dochodzone winny być na drodze cywilnej.
Tym samym postanowieniem umorzono postępowanie w sprawie narażenia w 2006 roku w Poznaniu przez osoby zobowiązane do sprawowania opieki nad pacjentami Oddziału Intensywnej Terapii Neurologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek nie zatrudnienia we wskazanym oddziale wymaganego przepisami prawa personelu lekarskiego anestezjologicznego oraz aparatury niezbędnego do udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, tj. o przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …