Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Państwowy egzamin komorniczy

Państwowy egzamin komorniczy

Jak już informowaliśmy w piątek 20 marca 2015 r. zakończył się egzamin komorniczy, trwający 2 dni – po 6 godzin każdego dnia. Zdający opracowywali 2 zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. W ocenie zespołu powołanego do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłoweopracowanie zadań polegało: w pierwszym dniu egzaminu – na podjęciu czynności w postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności przeprowadzeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego oraz zajęciu samochodu osobowego, a drugiego dnia – na sporządzeniu projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Egzamin komorniczy przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnychz siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 635 zdających, a zatem 98% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. W tym roku po raz pierwszy zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Około 27 % zdających wybrało opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminów przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest od połowy kwietnia.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Państwowy egzamin komorniczy

Państwowy egzamin komorniczy

W piątek dobiegł końca egzamin komorniczy, który trwał 2 dni (19-20 marca br.). W trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje 2 zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Zadania egzaminacyjne ? jednakowe dla wszystkich zdających ? przygotowane zostały przez zespół, powołanyprzez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin. Do egzaminu przystąpi łącznie około 650 zdających. Egzamin przeprowadzany jest przez 7 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość opracowywania przez zdających zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzystało około 30 % zdających. Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są przynieść ten sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …