Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa

Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa

„Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, jak również w powiązaniu z przepisami regulującymi przed i po 3 kwietnia 2018 r. możliwość określania liczby – ogółem – stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, a także w poszczególnych izbach tego Sądu, wnosimy: petycję z żądaniem podjęcia przez Krajową Radę Sądownictwa działań różnej natury, w tym np. tego rodzaju jak wymienione w tytule niniejszej petycji, które pozwolą – w swej sumie – Krajowej Radzie Sądownictwa na zaniechanie rozpoznawania (zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym) zgłoszeń osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, jakie zostały przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa przez zainteresowanych z powołaniem się na obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1. 2018 o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym (ogłoszone 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski? pod poz. 633), o stworzenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wyrażenia opinii dopuszczonej treścią art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach co do zasadności głównego żądania niniejszej petycji (czyli wyrażonej w pkt 1 bezpośrednio powyżej) oraz argumentacji związanej z tym żądaniem, niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa: odwzorowania cyfrowego (skanu) niniejszej petycji z podaniem naszych imion i nazwisk jako występujących z tą petycją, z pominięciem jednakże podanego w części wstępnej adresu dla doręczeń. informacji o dacie otrzymania niniejszej petycji przez Krajową Radę Sądownictwa, o niezwłoczne aktualizowanie na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa informacji odnoszących się do tej petycji, w tym przez przedstawiane danych dotyczących: przebiegu postępowania nią zainicjowanego, opinii, które mogą być – ewentualnie – zasięgane przez Krajową Radę Sądownictwa w związku z otrzymaniem niniejszej petycji, przewidywanego terminu jej rozpoznania, sposobu jej załatwienia.”
Pełna treść petycji na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …