Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Pierwsza rozprawa bez wyroku

Pierwsza rozprawa bez wyroku

Trybunał Konstytucyjny 16 września 2014 r. o godz. 9:00 rozpoznawał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze oraz odwołania od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo. Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.
Przypoimnijmy, że 23 września 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną D. K. dotyczącą ograniczenia korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomośc. Decyzją burmistrza miasta i gminy z 1998 r. dokonano podziału działki stanowiącej własność skarżącej, i wydzielono z niej m.in. działkę przeznaczoną pod komunikację. Działka ta stała się własnością gminy. Na wydzielonej działce nie zrealizowano w ciągu 10 lat żadnej inwestycji drogowej. Skarżąca zwróciła się z wnioskiem o jej zwrot. Organ I instancji (starosta) umorzył postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości z uwagi na fakt, że zakres przedmiotowy ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwestii zwrotu nieruchomości obejmuje tylko nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji o wywłaszczeniu oraz zdarzeń prawnych w sposób wyczerpujący wymienionych w art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). Skarżąca odwołała się od tej decyzji, ale organ II instancji (wojewoda) utrzymał ją w mocy, wskazując, że nie zachodzi naruszenie prawa.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …