Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Piętnasty Protokół Dodatkowy

Piętnasty Protokół Dodatkowy

W dniu 3 grudnia 2014 roku Minister Spraw Zagranicznych wniósł o ratyfikację Piętnastego Protokołu Dodatkowego zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanego przez Polskę w dniu 9 kwietnia 2014 roku. Przedmiotowy Protokół wprowadza zmiany w Konwencji dotyczące toku postępowania
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka polegające na skróceniu sześciomiesięcznego terminu na wniesienie skargi indywidualnej do czterech miesięcy, modyfikacji przesłanek dopuszczalności skargi oraz wzmocnieniu spójności orzecznictwa Trybunału w najważniejszych sprawach poprzez zniesienie możliwości sprzeciwienia się przez strony postępowania decyzji Izby Trybunału o zrzeczeniu się jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby.
Ponadto Protokół zakłada zmianę wieku kandydatów na sędziów Trybunału, wprowadza w Preambule wyraźne nawiązanie do zasady subsydiarności oraz doktryny marginesu swobody, a także obowiązku urzeczywistniania przez państwa praw i wolności zawartych w Konwencji. Omówione zmiany mają na celu przyspieszenie i usprawnienie procedowania. Są także częścią długofalowego procesu reformy Trybunału. Ratyfikacja Piętnastego Protokołu Dodatkowego wymaga, zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …