Strona główna / Aktualności / Plany Temidy na 2011 rok

Plany Temidy na 2011 rok

Zmiany w kodeksach karnych i innych ustawach to plany resortu sprawiedliwości.

Projekty na etapie prac parlamentarnych.
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. I. czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 14 grudnia 2010 r. Na 11 stycznia 2011 r. zarządzone zostało wysłuchanie publiczne odnośnie ww. projektu. Projekt ustawy wprowadza szereg istotnych zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dotyczą one przede wszystkim: 1) wprowadzenia systemu okresowych ocen pracy sędziów połączonych z ich indywidualnym planem rozwoju; 2) wprowadzenia na poziomie ustawowym kryteriów dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska sędziowskie; 3) wprowadzenia do struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego, co pozwoli na odciążenie prezesów sądów od obowiązków administracyjnych i umożliwi im skoncentrowanie się na kierowaniu podstawową działalnością sądu – działalnością orzeczniczą i pracy z sędziami;
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Projekt przed I. czytaniem na posiedzeniu Sejmu ? skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest przedmiotem opiniowania Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Pierwsze posiedzenie tej Komisji przerwano (zarządzona kolejna opinia eksperta). Istotą projektowanej regulacji jest wprowadzenie mechanizmów oddziaływania terapeutycznego wobec osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z uzależnieniem oraz za posiadanie narkotyków. Ustawa wprowadza możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności wobec takich osób pod warunkiem poddania się przez nie leczeniu czy podjęciu terapii. Ustawa wprowadza również możliwość umarzania (bezwzględnego) w pewnych sytuacjach postępowania karnego wobec sprawców posiadających nieznaczne ilości środków odurzających, przeznaczonych na własny użytek. Generalną przesłanką jego stosowania jest niecelowość stosowania represji karnej wobec pewnej grupy osób posiadających narkotyki. Przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację przepisów w tym zakresie, poprzedzają badania, które przeprowadziliśmy. Okazało się, że w Polsce w 1999 r. – ostatnim roku obowiązywania starych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – skazano około 1714 dilerów i około 1896użytkowników Następnie państwo zaostrzyło przepisy wprowadzając odpowiedzialność karną za posiadanie każdej nawet najdrobniejszej ilości narkotyków. W konsekwencji, w 2008 r. za posiadanie skazano grubo powyżej 20 tys. osób (wzrost 10-krotny red.) a za handel skazano niecały 1000 dilerów, czyli o połowę mniej niż wcześniej. Jeżeli liczba osób uzależnionych rośnie, a pokazują to liczby, a z drugiej strony możliwości ścigania przez Państwo handlarzy radykalnie się zmniejszyły, to znaczy, że przepisy funkcjonują źle. Stąd konieczność nowelizacji.
3. Projekt ustawy o zmianie ustawyo zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. S24). Projekt po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Skierowany do prac wKomisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Głównym celem projektu jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowym założeniem projektu jest wprowadzenie alternatywnego modelu tworzenia i rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstały przy wykorzystaniu ustawowego wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym oraz uproszczenie trybu składania wniosków drogą elektroniczną o wpis tych spółek do Rejestru. Czas na rozpatrzenie wniosku rejestrowego zostanie skrócony do jednego dnia od daty wpływu wniosku.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Skierowany do prac wKomisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań ułatwiających i usprawniających pozyskiwanie dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zapewnienie bezpłatnego dostępu do pełnych aktualnych danych rejestrowych, a ponadto poszerzenie zakresu informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru poprzez ujawnienie w nim adresu poczty elektronicznej i adresu strony internetowej, o ile podmiot takie adresy posiada. Nowela zakłada także możliwość wpisywania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numeru identyfikacji podatkowej NIP ?z urzędu? bezpośrednio po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji o nadaniu tego numeru przedsiębiorcy.
Projekty planowane do przedłożenia Sejmowi
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt objęty planem pracy Rządu ? termin realizacji 30 kwietnia 2011 r. Projekt przewiduje m. in. kryminalizację fałszywych alarmów oraz kradzieży i uszkodzenia elementów infrastruktury technicznej.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny, ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz ustawy ? Kodeks karny wykonawczy. Projekt objęty planem pracy Rządu ? termin realizacji 31 marca 2011 r. Projekt wprowadza podstawy prawne do stosowania monitoringu elektronicznego na różnych etapach postępowania karnego (m.in. wprowadza monitoring skazanych za przestępstwa seksualne o charakterze pedofilskim w czasie ich leczenia ambulatoryjnego, po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz wprowadza nowy środek zapobiegawczy ? areszt domowy (monitorowany elektronicznie).
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt EURO 2012). Projekt wprowadza m.in. możliwość stosowania wobec skazanych objętych zakazem wstępu na imprezy masowe monitoringu elektronicznego (w miejscu zamieszkania, w czasie trwania objętej zakazem imprezy masowej).

Sprawdź także

Laur AI dla A.Jędrzejczyk

Nagrodę medialną Amnesty International – Pióro Nadziei za rok 2022 otrzymała Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press, …