Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Początek końca dyskryminacji kobiet

Początek końca dyskryminacji kobiet

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) przyjął zalecenia dotyczące stanu wdrażania przez Polskę Konwencji ONZ ws. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Jest to następstwem rozpatrzenia przez Komitet VII i VIII Sprawozdania Polski z realizacji Konwencji w latach 2002-2010, które odbyło się w dniu 22 października 2014 r. w Genewie. Podczas posiedzenia delegacja, w której skład weszli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości,
odpowiadała na pytania członków Komitetu dotyczące m.in. zagadnień ochrony kobiet na rynku pracy, przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, zwalczania przemocy w rodzinie, kobiet w sądownictwie czy zwalczania stereotypów.
Przedstawione przez Komitet zalecenia dotyczą m.in. kwestii wzmocnienia krajowych instytucji powołanych do przeciwdziałania dyskryminacji, zapobiegania przemocy w rodzinie, udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym, eliminacji dyskryminacji kobiet w edukacji czy zatrudnieniu, zwalczania prostytucji i zapewnienia kobietom odpowiedniego dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny. Jednocześnie Komitet pozytywnie ocenił swoją współpracę z Polską, w szczególności zaś konstruktywny dialog prowadzony przez obie strony.
Z zadowoleniem przyjął również m.in. działania legislacyjne, np. nowelizację Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego mające na celu zwiększenie ochrony ofiar przestępstw o podłożu seksualnym oraz handlu ludźmi, wprowadzenie definicji handlu ludźmi oraz penalizacji przygotowań do niego, a także ustawę o równym traktowaniu i ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Polska musi udzielić Komitetowi informacji na temat sposobu wdrożenia wybranych zaleceń (wzmocnienie mandatu instytucji krajowych i szersza reprezentacja kobiet w życiu politycznym) w ciągu dwóch lat od ich przyjęcia, a kolejne sprawozdanie przedstawić w listopadzie 2018 r.

Sprawdź także

PiS ratuje kucharkę

Aby przeciąć spór w Trybunale Konstytucyjnym, PiS zdecydował się na opcję atomową – zmianę ustawy …