Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podsumowanie egzaminu notarialnego

Podsumowanie egzaminu notarialnego

W dniach 6 – 8 września 2016 r. został przeprowadzony egzamin notarialny. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 6 komisji powołanych na dwuletnią kadencję z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz 1 komisja dodatkowa powołana w Warszawiez uwagi na dużą liczbę zdających. Każdego dnia egzamin notarialny trwał 6 godzin. W przypadku jednego zdającego, będącego osobą niepełnosprawną, czas trwania egzaminu w każdym dniu wydłużono do 9 godzin, natomiast osiem zdających matek karmiących piersią skorzystało z uprawnienia do dwóch półgodzinnych przerw przeznaczonych na karmienie dziecka. W dniach 6 i 7 września 2016 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast w dniu 8 września 2016 r. – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadniania jej dopuszczalności. Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 322 zdających, tj. 97 % osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności. Podczas egzaminu zdający korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem odręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Wszyscy zdający skorzystali z możliwości rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zdający mogli korzystać z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnił informatyk, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 25 września do 10 października br. Tytułem przypomnienia, w 2015 r. do egzaminu notarialnego przystąpiło 448 osób, zaś pozytywny wynik uzyskało 130 zdających.

X X X
W dniach 6 ? 8 września 2016 r. odbywa się egzamin notarialny. Egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz dwie w Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin. W dniach 6 i 7 września 2016 r. zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 8 września 2016 r. – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.
Do egzaminu notarialnego zostały dopuszczone 332 osoby. Z uwagi na wydłużenie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) okresu aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy, w bieżącym roku brak jest rocznika aplikantów, który ukończy aplikację. Uprawnionymi do przystąpienia do tegorocznego egzaminu notarialnego są jedynie aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podsumowanie egzaminu notarialnego

Podsumowanie egzaminu notarialnego

W czwartek 10 września 2015 r. zakończył się trwający trzy dni egzamin notarialny. W dniach 8 i 9 września 2015 r. zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 10 września 2015 r. – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnianiajej dopuszczalności. Egzamin przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez ministra sprawiedliwości, w tym 6 komisji powołanych na dwuletnią kadencję z siedzibą w Gdańsku,Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz 4 komisje dodatkowe, powołane w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie (2 komisje) z uwagi na dużą liczbę zdających. Każdego dnia egzamin notarialny trwał 6 godzin. W przypadku jednego zdającego, będącego osobą niepełnosprawną, czas trwania egzaminu w każdym dniu wydłużono do 9 godzin, natomiast osiem zdających matek karmiących piersią skorzystało z możliwości wydłużenia egzaminu o czas dwóch półgodzinnych przerw przeznaczonych na karmienie dziecka. Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminu przystąpiło 450 zdających, tj. 98% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.
Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem odręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Około 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie obowiązującymi przepisami.
Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.
Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego przez poszczególne komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od 25 września do 17 października br.

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …