Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Pogrzeb w asyście funkcjonariuszy SW

Pogrzeb w asyście funkcjonariuszy SW

25 marca 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał, w ramach tzw. procedury repetive cases, dwa orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce, w których analizował zasadność skarg pod kątem zarzucanego naruszenia art. 8 Konwencji oraz Pierwszego Protokołu Dodatkowego. W sprawie Banaszkowski przeciwko RP.
skarżący zarzucał, iż władze krajowe wyrażając zgodę na udział w pogrzebie matki wyłącznie pod eskortą funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej, w której przebywał, naruszyły jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Skarżący odbywał karę pozbawienia wolności, w trakcie której zmarła jego matka, w związku z czym ubiegał się o przepustkę losową celem uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. Władze jednostki penitencjarnej wyraziły zgodę, zastrzegając przy tym, że udział w pogrzebie jest możliwy jedynie pod eskortą funkcjonariuszy służby więziennej. Uzasadniając decyzję odwołano się do nagannego zachowania skarżącego w trakcie odbywania kary, między innymi nakładanych na niego licznych kar dyscyplinarnych za naruszanie porządku w zakładzie karnym, zniszczenie mienia, a także aroganckie zachowanie oraz grypsowanie. W rezultacie skarżący zdecydował się nie brać udziału w pogrzebie.
Trybunał rozpoznając skargę stwierdził, iż w realiach niniejszej sprawy miała miejsce ingerencja w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżącego, jakkolwiek ingerencja ta była zgodna z prawem i uzasadniona w społeczeństwie demokratycznym w związku z czym nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji. Trybunał odwołał się w tym kontekście przede wszystkim do uzasadnionych obaw władz krajowych związanych z prawdopodobieństwem, iż skarżący pozostając sam na wolności, wykorzysta przepustkę do innego celu niż była ona wydana, włącznie z możliwością dopuszczenia się kolejnego naruszenia porządku publicznego.
Orzeczenie jest dostępne w języku francuskim w bazie orzeczniczej Trybunału (www.echr.coe).
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …