Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Policja przejęła dane wolontariuszy

Policja przejęła dane wolontariuszy

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące procedury weryfikacyjnej zmierzającej do wydania akredytacji dla kandydata na wolontariusza podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 informuje Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych, prof. Irena Lipowicz, dostrzegając nieprawidłowości.
Policja, na wniosek upoważnionego organu Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) może dokonywać sprawdzenia osoby ubiegającej się o akredytację UEFA w zakresie możliwości stwarzania przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Policja przedstawia upoważnionemu organowi UEFA, na jego wniosek, opinię o osobie ubiegającej się o akredytację UEFA, przygotowaną na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych przez Policję lub zbiorach danych dostępnych Policji. Opinia nie wymaga jednak uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu Policja może uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe, za które uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich niepokojący jest fakt braku jakichkolwiek kryteriów uznania danej osoby za osobę „mogącą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Wydaje się, że na tej podstawie funkcjonariusze Policji będą mogli pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje osobowe w sposób całkowicie arbitralny, ponieważ ustawodawca nie precyzuje tej kategorii osób.
Otwartość zakresu oraz brak definicji pojęcia osoby mogącej stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego może prowadzić do naruszeń konstytucyjnego prawa do prywatności. Procedura weryfikacyjna miała na celu przekazanie przez Policję do UEFA stanowiska zawierającego rekomendację lub brak rekomendacji odnośnie do przyznania akredytacji. Działania takie pozwalają ograniczyć dostęp do określonych przez UEFA stref osobom, które w opinii Policji nie powinny mieć do nich dostępu. Umożliwienie przekazywania takich opinii z pewnością przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa tej imprezy. Warto zauważyć, iż zarówno w toku prac nad projektem noweli ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jak i w toku prac legislacyjnych wiele zastrzeżeń budzi fakt, że opinia Policji nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
Na tej podstawie wysuwano wniosek, że opinia Policji ma charakter arbitralny i niedający się zweryfikować przez inny organ. Mając na uwadze zarzut braku czytelnego celu regulacji – przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazali, że celem wspólnym dla władz Polski oraz dla UEFA jest ograniczenie dostępu do niektórych stref UEFA osób, które o taki wstęp będą się ubiegać, natomiast mogłyby stanowić zagrożenie bezpiecznego przebiegu Turnieju UEFA EURO 2012. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie jest prawidłowe.
Podnieść należy, że granice wkraczania służb, w tym Policji, w konstytucyjne, chronione prawa obywateli, muszą być precyzyjnie i ustawowo określone – niedopuszczalne jest stosowanie prawa, które na określony czas wyłącza stosowanie Konstytucji RP. W sytuacji, gdy chodzi o ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, przepisy muszą charakteryzować. Dlatego RPO zwrócił się z prośbą o o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia takich uregulowań prawnych, które umożliwią w przyszłości podczas wydawania tego typu opinii przez Policję poszanowanie zasad wynikających z Konstytucji RP.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …