Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Policja zataja prawa świadków

Policja zataja prawa świadków

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w sprawie nieinformowania przez organy Policji wezwanych świadków o przysługujących im uprawnieniach. W skargach wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podniesiono istotny dla uczestników postępowania przygotowawczego problem
… zaniechania informowania przez funkcjonariuszy Policji świadków o przysługujących im uprawnieniach. Na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego wezwany w charakterze świadka ma prawo ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
Uprawniony winien złożyć stosowny wniosek w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem tej osoby. Treść przepisu art. 618k § 4 k.p.k. jednoznacznie wskazuje, iż funkcjonariusze mają obowiązek pouczyć uprawnionych o prawie i trybie złożenia wniosku. Praktyka w tym zakresie nie jest jednak zgodna z przepisami. Pouczenie o prawie ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa powinno być zamieszczone w druku wezwania świadka do stawiennictwa. Ponadto zawity termin 3-dniowy do złożenia wniosku może uniemożliwić uprawnionemu zebranie dokumentów, na podstawie których będzie on uprawniony do zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
Co prawda termin ten będzie mógł zostać przywrócony, niemniej jednak będzie to dodatkowym utrudnieniem dla szeregu osób, gdyż wiąże się z tym obowiązek równoczesnego złożenia wniosku o zwrot kosztów, przywrócenie terminu i podania przyczyny uchybienia terminowi zawitemu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie przedstawionego problemu i przekazanie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …