Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Polska nie wykonała wyroku ETPC

Polska nie wykonała wyroku ETPC

HFPC apeluje ws. wykonania wyroku Kubaszewski przeciwko Polsce. Wystąpiła do Komitetu Ministrów Rady Europy z apelem o szczegółowy nadzór nad wykonaniem przez polskie władze wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Kubaszewski p. Polsce (nr skargi 571/04). Sprawa dotyczy naruszenia prawa do swobody wypowiedzi.
Wskazuje jednocześnie szerszy problem braku poszanowania standardów strasburskich dotyczących tej problematyki w krajowym orzecznictwie. Sprawa Kubaszewski p. Polsce dotyczy radnego, który na sesji rady miejskiej zarzucił władzom lokalnym nieprawidłowości w wydatkowaniu budżetu. W rezultacie radny przegrał proces o ochronę dóbr osobistych z członkami Zarządu Gminy.
ETPC uznał, iż doszło do naruszenia art. 10 (prawa do swobody wyrażania wypowiedzi), z uwagi na to, że zarzuty radnego dotyczyły spraw ważnych publicznie, a osoby, które wystąpiły z powództwem przeciw niemu ? z racji pełnionych funkcji ? powinny wykazywać się większą tolerancją na krytykę. Stwierdzenie naruszenia określonego prawa gwarantowanego w EKPC skutkuje przekazaniem wyroku do egzekucji przez Komitet Ministrów Rady Europy.
W raporcie przedstawionym KM RE przez polski rząd, wynika, że sprawa pana Kubaszewskiego była jedynie ?odosobnionym i jednostkowym przypadkiem naruszenia gwarancji wolności słowa?. Rząd wskazuje, że wypłacił skarżącemu odszkodowanie, przetłumaczył orzeczenie ETPC, zmieścił na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz rozesłał je m. in. do sądów apelacyjnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o włączenie do planu szkolenia (zob. przygotowany przez rząd ?Action Report?). W opinii HFPC sprawa Kubaszewski p. Polsce nie jest jednak tylko ?wypadkiem przy pracy? polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale dobrze oddaje problem częstego pomijania przez polskie sądy standardów strasburskich wynikających art. 10 EKPC. W ocenie HFPC, wymagana jest dodatkowo szersza dystrybucja wyroku ETPC wśród osób i instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, a także rozesłanie orzeczenia wśród samorządów. HFPC wskazała także na konieczność prowadzenia systematycznych szkoleń dla sędziów i prokuratorów z zakresu standardów strasburskich, w tym tych dotyczących swobody wypowiedzi. Wreszcie, zasygnalizowano potrzebę zmian prawnych w kodeksie postępowania cywilnego, która umożliwiałaby skarżącym wznowienie postępowania po wyroku ETPC stwierdzającym naruszenie Konwencji w ich sprawie.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …