Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Polska o zapobieganiu torturom

Polska o zapobieganiu torturom

Podczas posiedzenia 51. Sesji Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Torturom, wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn przedstawił V i VI Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. – Pozwolę sobie zaprezentować kilka przykładów konkretnych działań ukazujących dalszą ewolucję w dziedzinie ochrony praw człowieka w Polsce ? mówił w trakcie prezentacji raportu Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn. W kontekście wzmocnienia ochrony przed torturami, warto wspomnieć o podpisaniu przez Polskę w dniu 25 czerwca 2013 r. Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem.
– Jesteśmy również na ostatnim etapie procedury ratyfikacyjnej w odniesieniu do II Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a także Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. znoszących karę śmierci w każdych okolicznościach ? zaznaczył wiceminister. Tym samym wkrótce zrealizujemy zalecenia kierowane do Polski w związku z poddaniem jej Pierwszemu i Drugiemu Powszechnemu Przeglądowi Okresowemu Rady Praw Człowieka ONZ, a także zalecenie Komitetu Praw Człowieka ONZ zawarte w jego uwagach końcowych z 2010 r.
Odnosząc się bezpośrednio do problematyki Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, wiceminister Wojciech Węgrzyn przypomniał, że w 2005 r. Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do niej (OP-CAT). Na skutek jego implementacji utworzono instytucję Krajowego Mechanizmu Prewencji. Funkcję tę wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Opinie zgłaszane przez Krajowy Mechanizm Prewencji (KMP) i raporty z działalności są gruntownie analizowane. Przywołać tu można przykład zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z rekomendacjami KMP dostosowuje ona obowiązujące prawo do orzecznictwa Trybunatu Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w konsekwencji regulacji i zaleceń prawnomiędzynarodowych służących podwyższeniu gwarancji procesowych zarówno na etapie postępowania rozpoznawczego, jak i postępowania wykonawczego. Kolejne działania legislacyjne związane z realizacją zobowiązań międzynarodowych z zakresu zapobiegania handlu ludźmi pozwoliły na wprowadzenie w 2010 r. do Kodeksu karnego definicji tego pojęcia, wzorowanej na Protokole Dodatkowym do Konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z Palermo. Penalizacją objęto również etap przygotowań do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi. Wprowadzono do Kodeksu karnego również definicję niewolnictwa. W okresie od poprzedniego ? IV Sprawozdania Okresowego w Polsce nastąpił zauważalny spadek liczby tymczasowych aresztowań.
órych ten środek zastosowano w sądzie. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat liczba aresztowań na etapie postępowania przygotowawczego spadła o ponad 15 tysięcy, tj. aż o 45 %. Co więcej, tendencja ta nadal się utrzymuje. Wynika z tego, że obecnie organy wymiaru sprawiedliwości sięgają obecnie po ten najsurowszy środek zapobiegawczy tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Ponadto wiceminister Wojciech Węgrzyn poinformował Komitet o dostosowaniu ustawodawstwa krajowego do najlepszych standardów międzynarodowych poprzez wprowadzenie przez Polskę, w tym roku, do Kodeksu postępowania karnego jeszcze ostrzejszych kryteriów stosowania tymczasowego aresztowania. Poprawa dotyczy sytuacji nie tylko osób tymczasowo aresztowanych, ale także skazanych. W wyniku podejmowanych działań legislacyjnych i czynionych na bieżąco inwestycji, zaludnienie więzień udało się ustabilizować, tak, że obecnie w skali kraju wynosi ono 97,2% pojemności. Na taki stan rzeczy wpłynęło wiele czynników, w tym rozszerzenie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, a więc poza zakładem karnym, przy jednoczesnej kontroli pobytu w wyznaczonych przez sąd miejscach i czasie. Instytucję tę wprowadzono już w roku 2009, jako rozwiązanie tymczasowe. W tym roku zdecydowano włączyć ją na stałe do polskiego porządku prawnego.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn przypomniał, że w 2010 r. uchwalono nową ustawę o Służbie Więziennej. Stanowi ona o obowiązku działania z pełnym poszanowaniem praw osadzonych i w sposób gwarantujący ich humanitarne traktowanie. Formacja ta ma niemały wkład w ugruntowywaniu w Polsce wysokich standardów ochrony praw więźniów w Polsce. Miarą jej wysokiego profesjonalizmu i poszanowania dla praw człowieka jest przyznanie Służbie Więziennej ?Kryształowej Wagi Sprawiedliwości? w roku 2009 r. Nagroda ta przyznawana jest łącznie przez Radę Europy i Komisję Europejską za innowacyjne i skuteczne metody działania w zakresie polityki karnej. – Z kolei w 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości utworzono Departament Praw Człowieka, przekształcony następnie w Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, aby zapewnić efektywniejsze wykonywanie zadań związanych z przestrzeganiem praw człowieka w obrębie wymiaru sprawiedliwości ? zakończył Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …