Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Polskie dzieci są niedożywione

Polskie dzieci są niedożywione

Pomoc państwa w dożywianiu dzieci nie trafia do wszystkich potrzebujących. Objętych jest nią zaledwie około 13% uczniów między 6. a 18. rokiem życia. Takie wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez Group for Research in APlied w zakresie dostępu do pomocy w formie dożywiania realizowanego przez gminy na podstawie wieloletniegoprogramu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. Z badań wynika również, że problemem jest obniżanie standardu wsparcia poprzez zmianę definicji dożywiania, które nie musi już oznaczać pełnowartościowego obiadu, a jedynie posiłek. Ponadto, dożywianie dzieci traktowane jest jako doraźna pomoc socjalna, a zdaniem ekspertów powinno być elementem wspierania rozwoju dziecka. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby, w ocenie RPO, wprowadzenie programu dożywiania o charakterze powszechnym, dla wszystkich uczących się dzieci. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ocenie Ministerstwa badanie zobrazowało poziom wiedzy dyrektorów szkół na temat programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Gdyby pytania takie zostały skierowane do ośrodków pomocy społecznej, to w ocenie resortu, informacja na temat realizacji programu i dostępu do niego byłaby inna. Dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej. Natomiast ustanowiony w drodze uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ma za zadanie wspieranie finansowe tych zadań środkami budżetu państwa zapisanymi w ustawie budżetowej na rok 2016 oraz na kolejne lata do roku 2020. Utrzymano warunek uzależnienia pomocy w tej formie od podwyższonego do 150% kryterium dochodowym określonego w ustawie o pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł na osobę w rodzinie). Nie zmienił się także udział środków własnych gminy w przewidywanym koszcie realizacji zadania – 40%, z możliwością zmniejszenia przez wojewodę do 20% kosztów. Ponadto ośrodki pomocy dysponują narzędziem pozwalającym udzielić pomocy finansowej, w tym na zakup posiłków lub żywności niezbędnej do przygotowania posiłków na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej (tzw. specjalny zasiłek celowy udzielany w przypadku np. przekroczenia kryterium.). Dyrektor szkoły ma również możliwość udzielenia pomocy głodnemu dziecku, jeżeli wyraża ono chęć zjedzenia posiłku, bez konieczności ustalania sytuacji dziecka w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. W treści programu użyto wyrazu ?posiłek? w celu zachowania analogii z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W ramach programu opłacony może być jeden posiłek, tj. np. obiad składający się z dwóch lub trzech dań wydawanych w odstępie czasowym. Jak wynika ze ?Sprawozdania z realizacji programu za lata 2010 – 2013?, przyjętego na 84 posiedzeniu Sejmu RP VII Kadencji, średniorocznie z pomocy skorzystało 1.048.316 dzieci do 7 roku życia oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W roku 2014 formami pomocy wynikającymi z programu objęto 939.030 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Komentarz Lesława Nawackiego ? dyrektora zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika: W odpowiedzi, którą RPO otrzymał z ministerstwa brakuje odniesienia się do kluczowego w tej sprawie postulatu, dotyczącego wprowadzenia programu dożywiania o charakterze powszechnym, a więc w oderwaniu od systemu pomocy społecznej. Postulat ten powinien być rozważony w toku podjętych w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej prac merytorycznych nad przygotowaniem nowego rozwiązania.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …