Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pomoc nadal nie dla wszystkich

Pomoc nadal nie dla wszystkich

-Według dotychczasowych zapisów – tłumaczy sędzia Joanna Ciesielska – Borowiec, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu – przyznanie pomocy prawnej z urzędu mogły ubiegać się osoby fizyczne, które wcześniej został zwolnione przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części. Przepisy te zostały uznane za niekonstytucyjne ograniczenie prawa do sądu przez Trybunał Konstytucyjny i dlatego jest zmiana w kodeksie postępowania cywilnego.

Znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które weszly w życie 19 kwietnia 2010 roku, przewidują, że o przyznanie pomocy prawnej z urzędu strona postępowania może się ubiegać niezależnie od tego, czy stronę stać na uiszczenie innych opłat, czy nie. O ustanowienie adwokata lub radcy prawnego będzie mogła ubiegać się tak osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych.
Możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu przez sąd na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, niezwolnionej przez sąd od kosztów sądowych. Z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zarówno osoby fizyczne, jak i firmy będą mogły skorzystać także wtedy, gdy będą w stanie ponieść koszty innych opłat sądowych. Wnioskodawcy będą musieli złożyć stosowne oświadczenie, które będzie weryfikować sad. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 37/07). W wyroku tym Trybunał uznał, że przepis art. 117 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który uzależnia przyznanie pomocy prawnej z urzędu od zwolnienia od kosztów sądowych, jest niezgodny z konstytucją.
Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona może zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyłać będzie ten wniosek właściwemu sądowi.
Przy uwzględnianiu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego sąd będzie zwracał uwagę nie tylko na sytuację materialną strony postępowania, ale także na to, czy udział adwokata lub radcy prawnego w danej sprawie jest potrzebny. Ważne jest, że w razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie będzie mogła ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, podlegać będzie odrzuceniu. Na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie przysługuje zażalenie.
Znowelizowane przepisy przewidują, że postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu ustanowienia, o odrzuceniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …