Strona główna / Aktualności / Posłowie zmieniają prawo

Posłowie zmieniają prawo

Jeszcze więcej mediacji w sprawach cywilnych,likwidacja podzemia adopcyjnego, karalność szantażu emocjonalnego, walka z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy i nowa regulacja prawa o zgromadzeniach ? to tylko niektore z przyjętych bądź dyskutowanych ustaw przez posłów podczas 97. posiedzenia izby niższej parlamentu.Sejm podczas 97. posiedzenia w drugim czytaniu rozpatrzył rządowy projektu nowelizacji ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych. Zmniejszy to obciążenie sądów oraz skróci czas rozpatrywania spraw. Projekt wprowadza obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Sędziowie będą musieli ocenić czy sprawa, w której mają rozstrzygać może zostać rozwiązana przez mediację. Będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat tej metody rozwiązywania sporów. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Zgodnie z projektem strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a czas trwania mediacji ma być wydłużony z maksymalnie miesiąca do trzech miesięcy. Projekt wprowadza też stałych mediatorów. Ich lista będzie dostępna w Internecie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mają być zwolnione od kosztów mediacji ? wydatki te będą zaliczone do kosztów sądowych. Wniosek o zatwierdzenie mediacji ma być zwolniony z opłaty sądowej, a jeżeli do ugody dojdzie przed rozprawą, strony otrzymają zwrot opłaty. Rząd zaproponował również zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego ma zostać skrócony z trzech do dwóch miesięcy. Wnioskodawca proponuje ponadto, by rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne odbywało się tylko w jednej instancji. Zasada jednoinstancyjności ma też dotyczyć postępowań o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 11 czerwca br. na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która w przyjętym 8 lipca br. sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami niezmieniającymi istoty zaproponowanych przez rząd rozwiązań. Sprawozdanie przedstawił poseł Robert Maciaszek. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki, projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania.
K K K
Izba w drugim czytaniu rozpatrzyła też komisyjny projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, którego celem jest walka z tzw. podziemiem adopcyjnym oraz precyzyjniejszego uregulowania procedury adopcji ze wskazaniem. Wnioskodawca proponuje, by rodzice mogli wskazać przyszłego opiekuna dla swojego dziecka wyłącznie z określonego kręgu osób. Mógłby to być jedynie krewny lub powinowaty rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie będzie składany za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, który w każdym przypadku będzie sporządzał opinię o wniosku. Pierwsze czytanie miało miejsce 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która w przyjętym 8 lipca br. sprawozdaniu wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała zawężenie grupy osób, spośród których można wskazać przysposabiającego, do krewnych rodziców dziecka lub małżonka jednego z rodziców, ale już nie powinowatych (czyli krewnych małżonka). Ponadto Komisja doprecyzowała, że wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. Komisja odstąpiła od wymogu, by wniosek o przysposobienie był składany za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, ale we wniosku trzeba będzie wskazać ośrodek, w którym przyszły opiekun był objęty postępowaniem adopcyjnym. Komisja proponuje, by sąd zwracał się do ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i o opinię kwalifikacyjną. Ponadto przed wydaniem orzeczenia sąd będzie występował do ośrodka adopcyjnego o opinię o przyszłym opiekunie dziecka. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki. Komisja zaproponowała też zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tytuł projektu zmienił się na ?ustawę o zmianie ustawy ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.
X X X
Kolejnym rozpatrywanym w drugim czytaniu przez Sejm projektem była nowelizacja ustawy ? Kodeks karny. Projekt wprowadza m.in. karę 3 lat pozbawienia wolności za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania poprzez przemoc pośrednią (np. szantaż emocjonalny, przymus). W takich sprawach dochodzenie będzie wszczynane na wniosek pokrzywdzonego. Zmiany w Kodeksie karnym zaproponowała Rzecznik Praw Obywatelskich. Uzasadniała je m.in. koniecznością walki z praktykami stosowanymi przez właścicieli kamienic, które mają wymusić na lokatorach opuszczenie mieszkań. Projekt wpłynął do Sejmu 28 lipca 2014 r. 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 września 2014 r., a następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja doprecyzowała przepisy projektu. Karą do 3 lat więzienia będzie można ukarać osoby, które zmuszają inne osoby do określonego działania lub zaniechania poprzez przemoc pośrednią lub istotnie utrudniają im korzystanie z lokalu mieszkalnego. Komisja zaproponowała też zmiany w ustawach: Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł nakazać właścicielowi lokalu lub zarządcy natychmiastowe usunięcie (nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi) braków w warunkach użytkowych lokali. Chodzi tu np. o przypadki celowego odcięcia lokali mieszkalnych od wody i ogrzewania. Właściciele i zarządcy będą mogli być ukarani grzywną do 2 tys. zł za nieusunięcie takiej celowo wprowadzonej ?awarii?. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jarosław Pięta. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań.
V V V
Sejm rozpoczął też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektyw UE dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, a także ich fałszowaniem. MONEYVAL jest komitetem ekspertów działającym przy Radzie Europy. Jego zadaniem jest ocena przepisów i środków podejmowanych przez państwa członkowskie Rady, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenia dla Polski w tym zakresie wydano po misji ekspertów w 2012 r. Obecnie od 2 do 12 lat więzienia grozi za finansowanie działań terrorystycznych. Projekt przewiduje takie kary również za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na który mają być wydane. Jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, to projekt dodaje karę do 3 lat więzienia już za przygotowania do prania brudnych pieniędzy. Obecnie, kara od 6 miesięcy do 8 lat grozi za proceder wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Realizując dyrektywy UE dotyczące walki z podrabianiem euro i innych walut, projekt przewiduje, że kara od 5 lat więzienia lub 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić również za podrabianie pieniędzy, które dopiero mają wejść do obiegu. Obecnie kary te grożą za fałszowanie już wyemitowanych monet i banknotów. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r., a 13 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach parlamentarnych rząd reprezentowała podsekretarz stany w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska. Projekt nowelizacji został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia.
B B B
W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli prezydencki projekt nowelizacji ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt tzw. ustawy rodzinnej upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Rodzice będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Dla rodziców, którzy nie chcą rezygnować z pracy, projekt wydłuża do 64 tygodni czas, kiedy możliwe jest połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze (obecnie to 32 tygodnie). Projekt daje też rodzicom dzieci do lat 14 możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym. W myśl projektu ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat (obecnie do ukończenia roku życia). Projekt włącza też dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie) i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Projekt wydłuża także termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu z 14 do 21 dni po porodzie. Projektowane zmiany dotyczą też rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która pracowała nad projektem zaproponowała zmiany głównie o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
V V V
Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu, który powstał w Komisji Finansów Publicznych na podstawie trzech poselskich propozycji nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426). Projekt zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), mającą poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Zaciągając zobowiązanie wobec banku, klient otrzymuje do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek niemożności spłaty zadłużenia. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym – nie może wnikać w kwestie merytoryczne. Jeśli sąd stwierdzi poprawność formalną BTE, wtedy nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia wniosku przez bank. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. TK uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Zdaniem Trybunału bank i jego klient powinni mieć co do zasady równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. TK odroczył utratę mocy zaskarżonych przepisów do 1 sierpnia 2016 r. Proponowana nowelizacja odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Projekt zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych. Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe egzekucji w postępowaniu sądowym. Zapewni to dłużnikom tych instytucji prawo do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Zgodnie z projektem, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie proponowanej nowelizacji (po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Sprawozdanie komisji, przyjęte 21 lipca 2015 r. w wyniku wspólnego rozpatrzenia projektów, na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Killion Munyama. W związku z poprawkami zgłoszonymi w dyskusji projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych.
X X X
W drugim czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem ustawy ? Prawo o zgromadzeniach. Celem projektu jest umożliwienie pełnego i efektywnego korzystania z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz osobom przebywającym w pobliżu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z projektem zgromadzeniem jest grupa osób, które zebrały się na otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić stanowisko w sprawach publicznych. Projekt rezygnuje z określenia minimalnej liczby zebranych osób, która sprawia, że są one traktowane jak zgromadzenie. Dotychczas musiało to być co najmniej 15 osób. Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane w trybie podobnym do wyborczego ? niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu doby od jego wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą byłby sąd apelacyjny, który także miałby 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach tych nie przysługiwałaby skarga kasacyjna. Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący. Obowiązek rozwiązania zgromadzenia w razie zagrożenia będzie miał przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi, będzie to zadanie przedstawiciela organu gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń z ponad 500 uczestnikami, a także w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego. Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym będzie można zgłaszać w trybie uproszczonym. W tym trybie zgłoszenie trzeba będzie skierować do gminnego centrum zarządzania kryzysowego najpóźniej na 2 dni przed terminem zgromadzenia. Projekt wprowadza pojęcie zgromadzenia spontanicznego. Będzie to zgromadzenie, które odbywa się w związku z nagłym, niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, które nie może się odbyć w innym terminie, bo straciłoby sens i znaczenie z punktu widzenia debaty publicznej. Takich zgromadzeń nie trzeba byłoby zgłaszać. Komisja Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. zniesienia obowiązku wyznaczania przedstawiciela gminy dla zgromadzeń powyżej 500 osób. Ponadto komisja wprowadziła poprawki doprecyzowujące, legislacyjne i redakcyjne. Sprawozdawcą komisji był poseł Marek Wójcik. Projekt trafił ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …