Strona główna / Aktualności / Praca dla niepełnosprawnych

Praca dla niepełnosprawnych

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinasowania wynagrodzeń niepełnosprawnych przez PFRON. Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, przekazywane pracodawcom co miesiąc przez PFRON, stanowi jeden z instrumentów polityki państwa, mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Mogą one znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej albo na otwartym rynku pracy. W obu przypadkach pracodawcy mogą korzystać z ulg i finansowego wsparcia PFRON, przy czym korzyści dla zakładów są większe, bo muszą spełnić wiele restrykcyjnych wymagań. Wojewoda może przyznać status zakładu pracy chronionej jeśli pracodawca: prowadzi działalność gospodarczą min. 12 miesięcy; zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez min. 6 miesięcy w wysokości co najmniej 50 proc. (w tym co najmniej 20 proc. zatrudnionych to osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub co najmniej 30 proc. niewidomych albo psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności); zapewni, by obiekty i pomieszczenia odpowiadały przepisom BHP; odpowiednio przystosuje stanowiska pracy, pomieszczenia higienicznosanitarne i ciągi komunikacyjne; dopilnuje, aby zapewniona była doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Laur AI dla A.Jędrzejczyk

Nagrodę medialną Amnesty International – Pióro Nadziei za rok 2022 otrzymała Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press, …

Strona główna / Listy / Praca dla niepełnosprawnych

Praca dla niepełnosprawnych

Ukazał się zaktualizowany Poznański Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin część 3 „Zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Wydanie drugie ww. publikacji zawiera szereg porad dotyczących konstruowania ścieżki zawodowej, poszukiwania pracy czy szkolenia się.Ponadto w informatorze zawarto i omówiono przepisy prawne dotyczące zasad i organizacji systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz dostępnych usług dla osób niepełnosprawnych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji. Informator będzie dystrybuowany do organizacji pozarządowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Można go też pobrać ze strony: http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=1847&ch=1851&p=1889&instance=1017&lang=pl&lhs=publications&rhs=publications

Sprawdź także

Nagroda im. M.Króla

Nagroda im. Marcina Króla 2023.Nagroda im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską …