Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Prawa człowieka a ubezwłasnowolnienie

Prawa człowieka a ubezwłasnowolnienie

Sąd zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przywołując międzynarodowe standardy praw człowieka Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym A. i oddalił wniosek prokuratora o jego ubezwłasnowolnienie. Sąd podkreślił, że orzekając w tych sprawach należy brać
pod uwagę standardy wynikające z Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. HFPC była uczestnikiem postępowania. Wniosek o ubezwłasnowolnienie A., młodego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną, złożył prokurator, mimo że nikt z rodziny A. o to nie zabiegał. Dzięki wsparciu matki, A. dobrze funkcjonował w społeczeństwie i był w stanie załatwiać sprawy życia codziennego.
Sąd Okręgowy w Gliwicach jednak ubezwłasnowolnił całkowicie A. dla jego dobra. HFPC złożyła apelację, w której domagała się oddalenia wniosku prokuratora i wskazała na międzynarodowe standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację HFPC oraz pełnomocnika A. i zmienił orzeczenie sądu I instancji. Sąd podkreślił, że ubezwłasnowolnienie całkowite, jako środek o bardzo poważnych konsekwencjach, powinno być stosowane w ostateczności i gdy jest to absolutnie niezbędne. Zdaniem Sądu ubezwłasnowolnienie całkowite nie poprawiłoby funkcjonowania A. w życiu codziennym, bo dzięki zaangażowaniu najbliższych A. już dziś dobrze funkcjonuje w społeczeństwie.
?Sąd podkreślił, że z uwagi na korzystną sytuację faktyczną A. nie ma powodu do tak głębokiej ingerencji w jego życie, jaką stanowiłoby odebranie zdolności do czynności prawnych. Sąd stanął na stanowisku, że orzeczenie ubezwłasnowolnienia godziłoby w istotę praw gwarantowanych Konstytucją RP, takich jak prawo do wolności i poszanowania prywatności? ? mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC. ?Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest niezwykle istotne. Wynika z niego, że interpretacji przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia należy dokonywać w duchu Konstytucji RP i międzynarodowych standardów, które odwołują się do maksymalizacji autonomii i niezależności osób z niepełnosprawnościami. Względy te powinny mieć szczególne znaczenie przy ocenie celowości orzekania ubezwłasnowolnienia? ? dodaje Jarosław Jagura. Źródło: HFPCz

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …