Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawa człowieka na magisterium

Prawa człowieka na magisterium

29 prac magisterskich ubiega się o wyróżnienie HFPC.

Do udziału w II edycji konkursu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka zgłoszonych zostało 29 prac magisterskich. Powstały one na wydziałach i zakładach prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, europeistyki, rosjoznawstwa i malarstwa.
Autorzy prac reprezentują aż 15 różnych uczelni – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie.
Zgłoszone prace poruszają następujące zagadnienia: – system ochrony praw człowieka w Europie – teologia feministyczna – stany nadzwyczajne – prywatne firmy wojskowe – ochrona uchodźców w Afryce – przestępstwo pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania – organizacja punktów katechetycznych – handel ludźmi i ochrona jego ofiar – granice wolności słowa – prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rodzinnych – prawo konfliktów zbrojnych – prawa więźniów w Rosji – przestępstwo pedofilii – lustracja – działalność organizacji międzynarodowych w Sudanie – prawa ojca – tymczasowe aresztowanie – odpowiedzialność władzy publicznej – standardy traktowania osób w aresztach policyjnych – nieformalne systemy wymiaru sprawiedliwości w kontekście prawa do rzetelnego procesu – dostęp do wody – ochrona dóbr osobistych w postępowaniu karnym – działalność artystyczna w kontekście obywatelskiego sprzeciwu – pozycja kobiet w państwach muzułmańskich – ograniczenia aktu apostazji – oświadczenia pro futuro – organizacje pozarządowe w Indiach – wolność ekspresji dziennikarzy w kontekście prawa do prywatności.
Prace oceni Komisja konkursowa w następującym składzie: Ewa Łętowska – przewodnicząca Komisji Prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych PAN. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987-1992 była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Agnieszka Bieńczyk-Missala Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 2006-2008 była głównym specjalistą, analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jerzy Ciemniewski Prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych PAN. Był posłem I, II i III kadencji Sejmu RP, a w latach 1998-2007 sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Współzałożyciel Komitetu Helsińskiego w Polsce, obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jacek Dubois Adwokat specjalizujący się w prawie karnym i ochronie dóbr osobistych. Jest autorem kilku książek przygodowych dla dzieci oraz licznych felietonów. Teresa Flemming-Kulesza Sędzia Sądu Najwyższego (Przewodnicząca Wydziału I Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Krzysztof Motyka Prof. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Prawa i Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Członek Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Paweł Nasiłowski Generał Służby Więziennej, b. Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Obecnie Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia systemu dozoru elektronicznego. Założyciel oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.CH. Kofeda w Siedlcach Danuta Przywara Socjolog. W latach 1980-81 mediator Komisji Mediacji w Regionie Mazowsze NSZZ ?Solidarność”, a od 1982 r. członkini Komitetu Helsińskiego w Polsce. Od 1989 r. współtworzyła Helsińską Fundację Praw Człowieka – jako sekretarz, a następnie wiceprezes Zarządu. Od lutego 2008 r. – Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ewa Siedlecka Dziennikarka ?Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się w tematyce konstytucyjnej, praworządności oraz ochrony praw człowieka. Anna Śledzińska-Simon Doktor nauk prawnych, kierownik Katedry Administracji Publicznej w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ?Asesor”. Koordynator programu ?Prawa człowieka w orzecznictwie sądów polskich” (www.prawaczlowieka.edu.pl) prowadzonego przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW. Jerzy Zajadło Prof. dr hab., kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakładu Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorem konkursu jest Joanna Lora, absolwentka studiów prawniczych I stopnia na Uniwerystecie Roberta Schumana w Strasburgu, obecnie studentka V roku prawa na WPiA UW. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje dr Adam Bodnar, Sekretarz Zarządu i szef Działu Prawnego HFPCz. Prace zgłoszone do konkursu zostaną sprawdzone na zasadach pro bono z wykorzystaniem Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl plagiat.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2011 roku. Nagrodą za pierwsze miejsce jest miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz publikacja zwycięskiej pracy magisterskiej. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają możliwość odbycia atrakcyjnych płatnych praktyk miesięcznych, a także publikacji pracy w formie e-booka.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …