Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prawa dzieci cudzoziemców

Prawa dzieci cudzoziemców

Mijają właśnie trzy tygodnie od Międzynarodowego Dnia Dziecka. Warto przypomnieć, że z tej okazji Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka publicznie zwróciły uwagę polskich władz i opinii publicznej na trudną sytuację małoletnich cudzoziemców w Polsce. Trzeba szybko działać W 2010 roku 375 cudzoziemskich dzieci zostało zatrzymanych i umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, wyłącznie z powodu nieudokumentowanego pobytu swoich rodziców w naszym kraju. Pobyt w takich ośrodkach może trwać nawet 12 miesięcy i wiąże się z faktycznym pozbawieniem wolności, sam ośrodek i reżim w nim panujący wzorowany jest także na rozwiązaniach więziennych.
Polska jest zobowiązana do przestrzegania praw wszystkich dzieci, również przebywających na jej terytorium cudzoziemców, poprzez przyjęte przez nas zobowiązania międzynarodowe. Konwencja o Prawach Dziecka w artykule 2 zakazuje karania dzieci za czyny rodziców. Artykuł 3 nakazuje kierowanie się najlepszym interesem dziecka we wszystkich działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich. Artykuł 37 Konwencji stanowi natomiast, iż detencja może być zastosowana wobec dzieci jedynie jako środek ostateczny i na właściwy, możliwie najkrótszy czas.
Pomimo tych regulacji sądy postanawiają o umieszczeniu rodzin z dziećmi w ośrodkach strzeżonych często bez żadnego badania wpływu takiego środka na małoletnich. Przeprowadzone w marcu 2011 r. przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć badanie sytuacji małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców wskazuje, iż we wszystkich placówkach minimalne standardy dotyczące materialnych warunków pobytu małoletnich są spełnione. Jednak zarówno z badania przeprowadzonego przez CPPHN (?Detencja dzieci cudzoziemskich w Polsce?) jak i z raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej z 2010 r. (?Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu?) płynie wniosek, iż niezależnie od warunków pobytowych w tych ośrodkach, sam fakt umieszczenia i przebywania dzieci w zamknięciu może spowodować nieodwracalne skutki psychiczne oraz zaburzyć prawidłowy rozwój psychofizyczny małoletnich.
Nawet jeśli w ośrodkach zapewniona byłaby odpowiednia dla dzieci opieka psychologiczna (choć na dzień dzisiejszy jej nie ma), będzie ona niewystarczająca dla zapobieżenia negatywnym skutkom przebywania dzieci w warunkach detencji. Taka sytuacja stanowi poważne naruszenie szeregu praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka jak i w innych dokumentach międzynarodowych, których Polska jest stroną. Zaniepokojenie budzi również fakt, iż żaden z funkcjonujących w Polsce ośrodków nie zapewnia małoletnim należytego dostępu do edukacji. Większość z placówek organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci, zwykle jednak są one prowadzone przez pracowników Straży Granicznej, a ich zakres nie pokrywa się z materiałem realizowanym w szkołach publicznych. Chcielibyśmy, aby rodziny z dziećmi nie były zatrzymywane i żeby ich prawa m.in. prawo do edukacji były przestrzegane, i aby dzieci nie były rozdzielane od rodziców. Mając na uwadze trwające obecnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach proponujemy wprowadzenie zakazu umieszczania wszystkich małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków zapobiegawczych, poddających kontroli miejsce przebywania cudzoziemców, lecz niewiążących się z pozbawieniem wolności. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeby kontroli państwowej nad nieudokumentowanymi cudzoziemcami, nie naruszając jednocześnie praw dzieci.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …