Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawa osób z dysfunkcjami

Prawa osób z dysfunkcjami

Rzecznik od lat zajmuje się ochroną praw osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w szczególności osób ubezwłasnowolnionych.
Kwestią poruszaną we wcześniejszych wystąpieniach było prawo osób ubezwłasnowolnionych do reprezentacji i wynikający z niego problem, zarówno praktyczny, jak i systemowy, ze znalezieniem kandydatów na opiekunów i kuratorów dla tej grupy osób. Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Rzecznika był dyskryminacyjny charakter regulacji zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które uniemożliwiają, z pewnymi wyjątkami, zawarcie związku małżeńskiego przez osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że obie te kwestie zostały połączone w jednym projekcie zmian w podstawowych regulacjach prawnych związanych z instytucją ubezwłasnowolnienia, tj. w kodeksach: cywilnym, postępowania cywilnego, rodzinnym i opiekuńczym. Projekt ten był konsultowany publicznie i opiniowany, jednak jak wynika z informacji zawartych na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego, od maja 2015 r. nie prowadzono dalszych prac legislacyjnych. Rzecznik prosi o przekazanie informacji, na jakim etapie prac legislacyjnych znajduje się wspomniany projekt, a także, czy będzie uwzględniał propozycję Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawiciela opiekuńczego.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …