Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawa zwierząt doświadczalnych

Prawa zwierząt doświadczalnych

Posłowie podczas ostatniego w tym roku posiedzenia parlamentu przyjęli ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, która wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE. Ustawa ma zapewnić wysokie standardy ochrony zwierząt doświadczalnych. Określa m.in. zasadywykonywania procedur przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, warunki ich utrzymywania oraz sposób postępowania z nimi. Aby wykorzystywać zwierzęta w celach naukowych lub edukacyjnych trzeba będzie uzyskać pozytywną decyzję powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą spełnianie wymagań niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. Chodzi tu m.in. o wymagania dotyczące opieki nad zwierzętami, uwzględniające np. potrzeby fizjologiczne charakterystyczne dla ich gatunku. W miejsce dotychczasowej definicji ?doświadczenia? ustawa wprowadza pojęcie ?procedury? – każdej formy wykorzystania zwierzęcia, która może spowodować u niego m.in. ból, cierpienie lub przedłużający się stres. Osoby przeprowadzające doświadczenia będą musiały spełnić wymagania dotyczące m.in. wykształcenia, odbytych szkoleń oraz posiadanych umiejętności praktycznych. Ustawa wprowadza obowiązek eliminowania cierpienia zwierząt przez stosowanie znieczulenia lub metod zmniejszających ból do minimum. Zakazane będą też m.in. działania (np. podcinanie strun głosowych) uniemożliwiające zwierzętom poddawanym procedurom wydawanie głosu. Badania będzie można przeprowadzać przede wszystkim na zwierzętach laboratoryjnych lub gospodarskich. Tylko w przypadku braku takiej możliwości dopuszczone będzie też wykonanie badań na zwierzętach dzikich.
Ustawa przewiduje też powołanie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz komisji lokalnych. W organach tych zagwarantowany został udział m.in. przedstawicieli organizacji społecznych. Komisja Krajowa będzie zajmowała się m.in. współpracą z Komisją Europejską np. w zakresie opracowywania metod badawczych zmierzających do uzyskania pożądanych informacji bez użycia zwierząt. Komisje lokalne będą m.in. wydawały oraz cofały zgody na prowadzenie projektów wymagających doświadczeń na zwierzętach. Za naruszenia ustawy będą grozić sankcje karne (grzywna, kara ograniczenia wolności albo więzienia do 2 lat, a w określonych przypadkach do 3 lat). Ustawa przewiduje też kary administracyjne – pieniężne od 1 do 50 tys. zł. Zwierzęta doświadczalne w sprawach o przestępstwo narażenia ich na niepotrzebne cierpienie będą mogły być reprezentowane w sądzie przez stronę społeczną. Następnie nad ustawą będą pracować senatorowie.

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …