Strona główna / Aktualności / Prawne podstawy zawieszenia

Prawne podstawy zawieszenia

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik ponownie zwraca uwagę na brak w przepisach kpc podstaw prawnych takiego zawieszenia . Problem dotyczy zarówno braku podstawy do zawieszenia postępowania cywilnego w tej sprawie, w której sąd kieruje pytanie prawne do Trybunału, jak również zawieszenia postępowania w innej, lecz analogicznej, sprawie cywilnej, prowadzonej przez inny sąd, w którym zastosowanie ma przepis prawa zakwestionowany w pytaniu prawnym.
Jako podstawa prawna do zawieszenia postępowania wskazywany jest § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Tymczasem w Trybunale Konstytucyjnym oczekują na rozpatrzenie pytania prawne kilku sądów, których przedmiotem jest rozstrzygnięcie, czy wskazany przepis rozporządzenia jest zgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Kwestia zasadności wprowadzenia do k.p.c. podstawy prawnej do zawieszania postępowania w sprawie, w której sąd skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, była przedmiotem rozważań działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która uznała, iż powinien być wówczas stosowany per analogiam art. 390 § 1 k.p.c. Sąd winien zatem odroczyć rozpoznanie sprawy. Zdaniem Rzecznika jednak, zasadne byłoby wprowadzenie wyraźnej normy prawnej, stanowiącej podstawę takiego działania sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ponowne rozważenie zasadności nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w omawianym zakresie oraz wyeliminowania z obrotu prawnego § 106 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …