Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności / Prawo do sądu po egzaminie

Prawo do sądu po egzaminie

Kandydat, który zakwestionował wyniki egzaminu wstępnego do służby cywilnej, nie miał zagwarantowanego prawa dostępu do sądu i wygrał w Strasburgu.

W wyroku Izby w sprawie Ronald Vermeulen przeciwko Belgii (skarga nr 5475/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sprawa dotyczyła sporu administracyjnego dotyczącego wyników uzyskanych przez R. Vermeulena podczas egzaminu konkursowego na przyjęcie do służby cywilnej.

Ronald Vermeulen, który został poinformowany o niezdanych egzaminach ustnych, złożył wniosek o zawieszenie wykonania orzeczenia, złożył również odwołanie celem stwierdzenia nieważności decyzji. Conseil d’État, który był jedynym organem sądowym właściwym do rozpoznania sprawy, uznał odwołanie za niedopuszczalne, uzasadniając, że w chwili wydania orzeczenia R. Vermeulen nie miał już do niego prawa (art. 19 ust. 1 Ustawy o Conseil d’État) jako, że wyniki zwycięskich kandydatów stały się ostateczne, a lista rezerwowa wygasła.

Trybunał stwierdził w szczególności, że w dacie złożenia wniosku o zawieszenie wykonania i wniesienia odwołania, lista rezerwowa była nadal ważna; stąd też w tym momencie pan Vermeulen miał prawo do złożenia odwołania. Powodem utraty prawa do odwołania był długi czas trwania postępowania przed Conseil d’État: wniosek o zawieszenie wykonania pozostawał w toku przez dziesięć miesięcy, a rozpoznanie odwołania zajęło ponad trzy i pół roku.

Trybunał uznał zatem, że skoro Conseil d’État nie zastanawiała się, w jaki sposób długość toczącego się przed nią postępowania mogła przyczynić się do utraty uprawnień Vermeulena do objęcia stanowiska, decyzja uznająca odwołanie za niedopuszczalne naruszyła samą istotę jego prawa do sądu i nie była proporcjonalna do zasady właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły sprawy na stronie SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Samowola to nie zabór

Obywatel, który samowolnie użytkował działkę rolną Skarbu Państwa, został prawomocnie skazany za przywłaszczenie majątkowego prawa …