Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Prawo karne na straży finansów

Prawo karne na straży finansów

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbywa się w dniach 6-7 czerwca 2013 r. w Luksemburgu. Rada uzgodniła treść przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego. Projekt ten ma na celu zapewnienie skutecznej i jednolitej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i podatników europejskich. Określa on wspólne dla wszystkich państw członkowskich definicje przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej (tzw. przestępstw PIF) oraz jednolite poziomy maksymalnych sankcji karnych grożących za popełnienie tego rodzaju czynów. Projekt przewiduje karalność ich form stadialnych i zjawiskowych, jak również reguluje zasady i terminy przedawnień ścigania i karalności przestępstw PIF. Projektowana dyrektywa rozróżnia odpowiedzialność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa PIF, określa zasady jurysdykcji i obliguje państwa członkowskie do stosowania mechanizmu zamrożenia oraz konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstw zdefiniowanych w projekcie.
Ponadto, europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali m.in. o:
– projekcie rozporządzenia ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Projekt ten przewiduje wprowadzenie instytucji europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, wykonywanego bezpośrednio w innym państwie członkowskim. Nakaz ma prowadzić do zabezpieczenia roszczenia, pozostawiając egzekucję roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym procedurze krajowej.
– projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady w sprawie postępowania upadłościowego. Projekt zmiany, ma na celu poprawę skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych i dostosowanie ich do obecnych priorytetów w polityce Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zmiany zmierzają w kierunku ulepszenia przepisów wywołujących obecnie wątpliwości w orzecznictwie oraz trudności w praktycznym stosowaniu (jak np. przepisów określających główne miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę).

Sprawdź także

Zmiana zasad wyboru

Po konsultacjach MSZ zmienia procedurę wyłaniania kandydatów na sędziego ETPCz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło projekt …