Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawo tylko dla zawodowców

Prawo tylko dla zawodowców

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji kodeksu, której celem jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego. Chodzi między innymi o zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych i zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego.

Przewidziano także zmianę regulacji dotyczącej organizacji społecznych oraz zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego mające na celu wyeliminowanie trudności obserwowanych w praktyce, w tym ułatwienie eksmisji osób znęcających się nad rodziną.
Przedmiotowy projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego został skierowany do uzgodnień wewnątrz resortowych. Zawarte w projekcie propozycje zmian są przedmiotem szczegółowej analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości, które już teraz twierdzi, iż nie wszystkie spośród szczegółowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie będą mogły być wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych. Odnosi się to w szczególności do propozycji uregulowania kwestii, kto może być pełnomocnikiem procesowym oraz rozszerzenia przymusu adwokacko ? radcowskiego w postępowaniu cywilnym.
Pierwsza z tych propozycji przewiduje, że pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być każda osoba fizyczna mająca zdolność procesową. Proponuje się usunięcie z Kodeksu Postępowania Cywilnego zamkniętego katalogu osób mogących być pełnomocnikami procesowymi. Proponowana zmiana dotyczy wyłącznie kręgu osób mogących występować za strony w postępowaniu cywilnym. Nie dotyka ona natomiast kwestii podmiotów upoważnionych do świadczenia usług prawnych oraz zasad, na jakich usługi te są świadczone. Projekt przewiduje również rozszerzenie zakresu przymusu adwokacko-radcowskiego. Przymus taki miałby obowiązywać w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, przed sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym.
| Propozycja dotycząca pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, zdaniem ministerstwa nie może zostać uwzględniona, albowiem kierunek i zakres zmian proponowanych przez Ministra Sprawiedliwości w tym w przedmiocie zostały już określone w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Projekt ten został już przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Rozwiązanie zawarte w tym projekcie nadaje nowe brzmienie art. 87 § 1 k.p.c. określając krąg osób, które mogą być pełnomocnikami. Proponowana regulacja wyłącza z katalogu osób, które obecnie mogą być pełnomocnikami, osoby sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, a wprowadza w ich miejsce doradców prawnych jako pełnomocników w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. W myśl projektowanej regulacji doradcą prawnym może być osoba, która uzyskała wpis na listę doradców prawnych. O wpis na tę listę może ubiegać się osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskała pozytywny wynik państwowego egzaminu prawniczego I stopnia.
Również propozycja rozszerzenia przymusu adwokacko ? radcowskiego na postępowanie przed sądem apelacyjnym oraz przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, w obecnym stanie prawnym zdaniem ministerstwa nie zasługuje na uwzględnienie. Ewentualne rozszerzenie przymusu adwokacko ? radcowskiego wiązałoby się z koniecznością uprzedniego dokonania kompleksowych zmian w polskim systemie prawa, które zapewniłyby funkcjonowanie na rynku usług prawnych odpowiedniej liczby adwokatów i radców prawnych, oraz stworzenia spójnego z proponowanym rozwiązaniem systemu pomocy prawnej udzielanej z urzędu.
Minister Sprawiedliwości, głosi komunikat, konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zwiększenia dostępności zawodów prawniczych oraz polepszenia sytuacji na rynku usług prawniczych. Dowodzą tego zmiany w naborze na aplikacje prawnicze oraz tworzenie nowych ścieżek dostępu do zawodów prawniczych absolwentom uczelni prawniczych. Już niebawem Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawić projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …