Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Procesy za fałszowanie historii RP

Procesy za fałszowanie historii RP

Prokuratorzy będą występowali przeciwko osobom i instytucjom, które używają nieprawdziwych i fałszujących historię Narodu Polskiego sformułowań Prokuratorzy mają obowiązek ustalenia, czy w poszczególnych Sądach obecnie toczą się postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych określonych osób, poprzez użycie sformułowania ?polski obóz
koncentracyjny”. Z prośbą taką zwrócił się zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych. W przypadku ustalenia, że takie postępowanie toczy się przed Sądem, prokuratorzy mają obowiązek zgłoszenia swojego udziału w nich.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ
Podstawą zgłoszenia się przez prokuratorów do tego typu postępowań jest art. 7 i art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Natomiast art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.
WAŻNY WYROK SĄDU
W swoim piśmie zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę na ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 grudnia 2016 roku (sygn. akt I A Ca 1080/16). W sprawie o ochronę dóbr osobistych Pana K. T., który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, przeciwko niemieckiej telewizji ZDF, Sąd Apelacyjny uznał za zasadne roszczenia zgłoszone przez Polaka. Nakazał pozwanej niemieckiej telewizji przeproszenie Pana K. T. oraz opublikowanie na portalu internetowym i pozostawienie przez okres 1 miesiąca na stronie głównej w ramce wyboldowaną czcionką oświadczenia o treści: ?Z.F., wydawca portalu internetowego (…) wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 roku na portalu (…) w artykule pt. ?V.F. (…) D. (…) K.”, nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia sugerującego, jakoby obozy zagłady w M. i (…) zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana K.T., który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości narodowej, poczucia przynależności do Narodu Polskiego i jego godności narodowej.” Zgodnie z wyrokiem oświadczenie miało zostać opublikowane w języku niemieckim i na koszt pozwanej telewizji. Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …