Finansowanie pomostowe

Prokurator bez immunitetu

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu prokuratora Józefa Gacka
Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjął kolejną uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pana prokuratora Józefa Gacka za przestępstwo urzędnicze określone w art. 231 § 1 kk. W tym przypadku zarzut ma dotyczyć rzekomych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem przez tego prokuratora cywilnego wątku śledztwa smoleńskiego, w toku którego oskarżył o niedopełnienie obowiązków byłego wiceszefa BOR i doprowadził do jego prawomocnego skazania.

Jest to w istocie jedyny przykład skutecznych działań prokuratury w tym zakresie, czego nie można powiedzieć o dobrozmianowej prokuraturze, prowadzącej od 4 lat, bez wyraźnych efektów, ale z ogromnym wsparciem finansowym, główny wątek odnoszący się do katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Po raz kolejny okazuje się, iż rzetelna i merytoryczna praca może postawić każdego prokuratora pod pręgierzem odpowiedzialności karnej, a decyzje w tym przedmiocie podejmowane są w ramach mozolnie budowanego systemu represji, w którym ostateczną decyzje podejmuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – organ, którego status od samego początku budzi poważne wątpliwości, zaś jego orzecznictwo stanowi jednoznaczne potwierdzenie pojawiającej się w przestrzeni publicznej tezy o jego intencjonalnym ukształtowaniu.

Zakres i charakter stawianych Panu prokuratorowi Józefowi Gackowi zarzutów stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą prokuratorów i bez wątpienia stanowi kolejny przykład naruszania niezależności i autonomii prokuratorskiej w zakresie podejmowania decyzji merytorycznych.

Dzisiejsza decyzja ma na celu wywołanie tzw. efektu mrożącego, którego adresatem są wszyscy prokuratorzy, a nadto może być postrzegana jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do ingerowania w podejmowane przez nich decyzje końcowe.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, wypowiadając się w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, ale także wielu innych prokuratorów zagrożonych podobnymi działaniami władzy politycznej, stanowczo sprzeciwia się praktykom tego rodzaju.

Uznajemy, że inicjowanie postępowań karnych przy wykorzystaniu przychylnych sobie organów, których sposób powołania i zakres kompetencji budzi poważne zastrzeżenia, jest nadużyciem, naruszającym standardy demokratycznego państwa prawnego.

Z tego też względu wyrażamy głębokie przekonanie, że po przywróceniu w Polsce zasad praworządności i właściwego działania organów państwa, wszelkie tego rodzaju działania zostaną rzetelnie wyjaśnione, a dobre imię Pana prokuratora Józefa Gacka zostanie przywrócone.

Mamy świadomość konsekwencji, jakie wywoła podjęta w dniu dzisiejszym uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w życiu zawodowym i osobistym naszego kolegi i dlatego oferujemy mu wszelką dostępną pomoc i wsparcie, licząc na solidarność z nim innych prawniczych grup zawodowych.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

lexso.org.pl

Od Redakcji: Prokurator Józef Gacek jest podejrzany o przestępstwo niedopełnienia obowiązku oskarżenia b. dowódcy BOR gen. bryg. Mariana Janickiego w związku z katastrofą smoleńską. J. Gacek prowadził śledztwo przeciwko zastępcy d-cy BOR, a o winie jego przełożonego przekonywał publicznie Antoni Macierewicz.

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie działań podejmowanych wobec Józefa Gacka

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w stosunku do którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków, określone w art. 231 § 1 k.k.

Prokurator Józef Gacek zajmował się cywilnym wątkiem związanym z organizacją lotu do Smoleńska, na uroczystości w Katyniu, w 2010 roku. Z postępowania tego wyłączono materiały dotyczące działań podejmowanych przez Biuro Ochrony Rządu w zakresie ochrony prezydenta i premiera oraz sprawdzeń, pod kątem bezpieczeństwa miejsc na terenie Federacji Rosyjskiej, w których mieli oni przebywać. W wątku tym prokurator Józef Gacek postawił zarzuty byłemu Wiceszefowi BOR, doprowadzając do jego prawomocnego skazania. Zgromadzony materiał dowodowy, w ocenie prokuratora, nie pozwalał jednakże na przypisanie odpowiedzialności za przygotowanie wizyty w Smoleńsku i Katyniu Szefowi wskazanej Służby, tj. gen. Marianowi Janickiemu.

Tym samym zgoda na uchylenie immunitetu prokuratorowi Józefowi Gackowi ma odnosić się do przedstawienia mu zarzutu, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami przy prowadzeniu postępowania w wyłączonym zakresie.

Wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego, wobec domniemanych uchybień przy realizacji przez zainteresowanego czynności procesowych w ramach śledztwa w wyodrębnionej części jest nieuzasadnioną szykaną, która jako przestroga ma oddziaływać także na innych oskarżycieli publicznych.

Tego rodzaju praktyki zmierzają do ubezwłasnowolnienia prokuratorów, którzy z założenia stać się mają bezrefleksyjnym narzędziem w rękach ich przełożonych oraz stojącego na czele prokuratury polityka, realizującego własne partyjne cele. Inicjowanie postępowań karnych wobec prokuratorów podejmujących decyzje procesowe w ramach swobodnej oceny dowodów stanowią represję nieznaną w systemach demokratycznych oraz państwach praworządnych.

Działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka Komitet Obrony Sprawiedliwości uznaje za niedopuszczalną formę wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczania ich profesjonalnej niezależności, stanowczo sprzeciwiając się praktykom tego rodzaju.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …