Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratorzy i prokuratura w statystyce

Prokuratorzy i prokuratura w statystyce

W dniach 20-21 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej odbyła się roczna narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratorami Apelacyjnymi. W trakcie narady Andrzej Seremet i nadinsp. Marek Działoszyński mówili o usprawnieniu współpracy pomiędzy prokuraturami rejonowymi i okręgowymi, a jednostkami Policji. Nadinsp. Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu omówił też zagadnienia związane z pracą dochodzeniowo – śledczą, bezpieczeństwem imprez masowych, a także laboratoriami kryminalistycznymi Policji. Andrzej Seremet dużo uwagi poświęcił przygotowaniu prokuratury i prokuratorów do wejścia w życie nowego modelu postępowania karnego. Narada była także okazją do dyskusji na temat szeregu zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem prokuratury.
Omówiono również wyniki pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2013 r.
W 2013 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 1 130 082 spraw karnych, to jest o 1,77% mniej niż w roku 2012. Warto podkreślić, że wskaźnik procentowy osób uniewinnionych do ogółu osób osądzonych wyniósł jedynie 1,86% i jest on z roku na rok coraz mniejszy. Co należy zauważyć rok 2013 r. był kolejnym, w którym prokuratorzy częściej stosowali wobec podejrzanych tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, a liczba wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania zmniejszyła się w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o ponad 13,1%.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowano w skali kraju wobec 3 191 podejrzanych, w tym: – wobec 2 269 z nich – do 3 m-cy (co stanowiło 71,1% ogółu tymczasowo aresztowanych), – wobec 611 z nich – powyżej 3 do 6 m-cy (co stanowiło 19,1% ogółu tymczasowo aresztowanych), – wobec 270 z nich – powyżej 6 do 12 m-cy (co stanowiło 8,5% ogółu tymczasowo aresztowanych), – wobec 39 z nich – powyżej roku do 2 lat (co stanowiło 1,2% ogółu tymczasowo aresztowanych). Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego odnotowano jedynie 2 przypadki stosowania tymczasowego aresztu powyżej 2 lat. W 2013 r. prokuratorzy zabezpieczyli mienie na poczet kar i środków karnych o łącznej wartości 363 533 158 zł.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …