Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratorzy rozmawiali z filozofem

Prokuratorzy rozmawiali z filozofem

Założenia i projekt ustawy o prokuraturze, przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, a także problematyka wynagrodzeń prokuratorów i urzędników oraz przepisów regulujących te kwestie ? to główne tematy spotkania ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami prokuratury.
W trakcie spotkania dyskutowano o głównych celach przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o prokuraturze, do których należą:
– zwiększenia uprawnień Prokuratora Generalnego w zakresie doboru kadry prokuratorskiej oraz precyzyjne określenie uprawnień prokuratorów przełożonych w stosunku do prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze;
– wprowadzenie zmian w zakresie organizacji prokuratur, w tym racjonalne i równomierne rozłożenie obciążenia pracą prokuratorów;
– wprowadzenie kontroli sejmowej nad działalnością prokuratury oraz zapewnienie większego uczestnictwa prokuratury w realizacji priorytetów polityki karnej przy utrzymaniu zasady niezależności prokuratorów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i odrębności prokuratury względem administracji rządowej.
– Kontrola sejmowa polegałaby na wprowadzeniu debaty parlamentarnej nad sprawozdaniem Prokuratora Generalnego (bez głosowania), możliwości zadawania przez Sejm pytań związanych ze strzeżeniem praworządności i ściganiem przestępstw (za wyjątkiem pytań dotyczących konkretnych postępowań karnych) ? przypomnieli w trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawiciele środowiska prokuratorskiego, mimo przedstawienia kilku wątpliwości do projektu, zadeklarowali otwartość na współpracę. ? Wiele zapisów nowelizacji jest spójnych z naszym stanowiskiem ? dodali.
Minister Jarosław Gowin podziękował za zgłoszone uwagi. Zadeklarował również chęć dalszej współpracy w trakcie przygotowań nowelizacji. – Projekt ustawy porządkuje obecne przepisy. Postrzegam go jako projekt, który stoi po stronie prokuratorów, nie po stronie polityków, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie prokuratury ? powiedział w trakcie spotkania minister Michał Królikowski.
W nowelizacji ustawy o prokuraturze, planuje się także aby Rada Ministrów opracowywała zasadnicze kierunki polityki karnej, w której wskazywałaby na problemy związane ze ściganiem przestępstw, jak również instytucje prawne mające szczególne znaczenie dla polityki karnej. Zasadnicze kierunki nie byłyby wiążące dla Prokuratora Generalnego, ale mógłby on w oparciu o wskazany dokument rządowy wydawać zarządzenia i wytyczne dla podległych prokuratorów. Tym samym Prokurator Generalny, przy zachowaniu pełnej autonomii, włączony zostałby w proces współdziałania z rządem w rozwiązywaniu istotnych problemów polityki karnej. – Przygotowane nowe regulacje wprowadzają także bardziej elastyczną procedurę konkursową poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających większy wpływ Prokuratora Generalnego na dobór kadry prokuratorskiej (przedstawienie przez Krajową Radę Prokuratury dwóch kandydatów na każde jedno wolne stanowisko prokuratorskie) oraz zniesienie kadencyjności zastępców szefów jednostek szczebla apelacyjnego, okręgowego i rejonowego ? przypomnieli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.
W nowelizacji ustawy o prokuraturze zaproponowano również precyzyjne zdefiniowanie – już przewidzianych w systemie prawnym ? instrumentów władczych prokuratora przełożonego w stosunku do prokuratora prowadzącego postępowanie, przy pełnym respektowaniu zasady niezależności prokuratora. Ponadto, planuje się likwidację struktur prokuratur wojskowych przy jednoczesnym utrzymaniu prokuratorów będących w czynnej służbie wojskowej (dotychczasowi prokuratorzy wojskowi zostaną włączeni w struktury prokuratur powszechnych). Projekt powyższych zmian został aktualnie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …