Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Protokół elektroniczny w wykroczeniach

Protokół elektroniczny w wykroczeniach

Tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw wykroczeniowych wprowadza wchodząca 9 listopada w życie nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Ustawa przewiduje, że przebieg spraw o wykroczenia będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu.
Oprócz protokołu elektronicznego będzie sporządzany skrócony protokół pisemny, zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Wprowadzenie protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie będzie przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona będzie mogła – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni – złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wolności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku. Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia. Ustawa przyznaje także stronom oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym m.in. prawo do bezpłatnego uzyskania drogą elektroniczną zapisu dźwięku z rozprawy. Sejm uchwalił nowelizację 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 18 kwietnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 9 listopada 2014 r.
Komunikat MS
Celem nowelizacji jest wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu elektronicznego, czyli rejestracji przebiegu rozprawy w formie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku. Sprawy o wykroczenia będą utrwalane w systemie cyfrowej rejestracji rozpraw, a w pisemnym protokole znajdą się jedynie informacje podstawowe jak oznaczenie sprawy, sądu, uczestników i trybu postępowania. Dzięki temu sędzia będzie się mógł skupić na prowadzeniu sprawy, a samo postępowanie sądowe zyska walor większej transparentności, ponieważ w protokole zostanie utrwalone wszystko, co dzieje się na sali rozpraw. Zgodnie z przepisami, sędzia zostaje zwolniony z konieczności sporządzania pisemnych uzasadnień, ogłaszając wyrok, może wygłosić ustne uzasadnienie. Zmiana ta ma odciążyć sędziów, skracając czas postępowania w najdrobniejszych sprawach. Strony postępowania będą mogły otrzymać nagranie na nośniku. Wdrożenie protokołu elektronicznego, to dla Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z ważniejszych projektów. Nagrywanie rozprawy, a przez to całkowita jawność postępowania, ma bardzo istotne znaczenie także z punktu widzenia kształtowania wizerunku sądu i sędziów. Pełna jawność postępowania wzmacnia zaufanie obywateli do sądów, kształtuje ich wizerunek, jako instytucji zaufania publicznego kierującej się zasadą bezstronności i obiektywizmu. W dniu 15 października 2014 r. zakończono etap uruchomienia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sprawach o wykroczenia w sądach rejonowych apelacji łódzkiej i krakowskiej, do końca roku 2014 uruchomione zostaną sale rozpraw w sądach rejonowych apelacji gdańskiej a do końca lutego 2015 r. sale rozpraw w sądach rejonowych apelacji warszawskiej i białostockiej. E-protokół działa już na 1017 salach rozpraw w 86 sądach (11 apelacyjnych, 45 okręgowych i 30 rejonowych). Od początku wdrożenia systemu do dnia dzisiejszego we wszystkich sądach objętych wdrożeniem utrwalono ponad 700 tys. rozpraw. Średnio na miesiąc utrwalanych jest obecnie ok. 40 tys. rozpraw. W ramach projektu ?Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych? do dnia 28 lutego 2015 r. planowane jest wyposażenie kolejnych 1206 sal rozpraw.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …