Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przeprowadzono egzamin notarialny

Przeprowadzono egzamin notarialny

W dniach 4 – 5 września 2014 r. 10 komisji egzaminacyjnych przeprowadziło egzamin notarialny w 6 miastach (tj. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu). Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów ? przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnejoraz 1 pracownik naukowy, naukowo ? dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych. Do egzaminu notarialnego przystąpiło 426 osób, spośród których około 180 stanowili aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podobnie jak w roku 2013 r., egzamin notarialny nie obejmował części testowej. W dniu 4 września 2014 r. zdający ? na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego ? rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej, natomiast w dniu 5 września 2014 r. ? zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego.
Do egzaminu przystąpiła jedna osoba niepełnosprawna, dla której czas trwania egzaminu notarialnego został wydłużony w każdym dniu o połowę. W tym roku po raz czwarty zdający mieli możliwość wyboru sposobu zdawania egzaminu odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Prawie wszyscy zdający (z wyjątkiem 3 osób) złożyli oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.
Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive’ów z aplikacją do zdawania egzaminów prawniczych. Zawarta na pendrive’ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne.
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin spodziewane jest w I połowie października br. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną, osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Osoby te mają również możliwość, po zdanym egzaminie notarialnym, złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza.
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r. Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie: sędzia Krzysztof Józefowicz sędzia dr Stefan Babiarz sędzia Joanna Ćwik ?Bielińska sędzia Wojciech Łukowski notariusz Adam Bieranowski notariusz Wiktor Bołdok notariusz Dorota Kuzebska Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną. Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów powołanych do 10 komisji egzaminacyjnych wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 oraz 993). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu. Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy. Opisowi temu nie został przyznany przez ustawodawcę żaden walor normatywny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 335/11).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Eksperci są zażenowani

28 kwietnia TK zbada sprawę zawieszenia Izby Dyscyplinarnej przez TSUE – Adam Bodnar uzupelnia swoje …