Przy dziecku po niemiecku

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości po raz pierwszy od pięciu lat zebrała się polsko-niemiecka grupa robocza ds. mediacji transgranicznych, która zajmie się między innymi problemami związanymi z działalnością Jugendamtów – niemieckich urzędów ds. dzieci i młodzieży. Spotkanie poprzedziło rozpoczętą 26 października w Warszawie konferencję?Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci?, w której wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik.
O trudnych sprawach trzeba rozmawiać.
Otwieramy nowy rozdział we współpracy pomiędzy Polską a Niemcami w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi. Mediacja to instrument, który przez lata nie był należycie wykorzystywany w tego typu trudnych sprawach, gdzie w tle powinno być przede wszystkim dobro dziecka. Dlatego cieszy mnie, że reaktywowaliśmy prace polsko-niemieckiej grupy roboczej – podkreślił Michał Wójcik w wystąpieniu na sympozjum. Wiceminister przypomniał, że w Sejmie toczą się prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka. Jak zaznaczył Michał Wójcik, nowe rozwiązania powinny między innymi ułatwić rozwiązywanie sporów w drodze mediacji.
Dla dobra dzieci
Sytuacja polskich rodzin i dzieci mieszkających poza granicami Polski znajduje się w sferze szczególnego zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości. W Niemczech, jak przypomniał podczas seminarium wiceminister Michał Wójcik, mieszka obecnie około 800 tys. Polaków mających wyłącznie obywatelstwo polskie. A osób, które mają podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie – około 1,5 miliona. Ministerstwo udziela pomocy polskim obywatelom w przypadkach, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci. Przykładem może być przypadek Polki, która stała się ofiarą przemocy domowej, a Jugendamt zabrał jej troje dzieci. Przed kilkoma dniami, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, dzieci wróciły do matki. Tego rodzaju spraw jest więcej. Jednym z działań Ministerstwa Sprawiedliwości, mających na celu zapewnienie dobra najmłodszych, jest promowanie mediacji w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci. Mediacja to bowiem najkorzystniejszy, rodzący najmniej stresu i negatywnych doświadczeń, sposób rozwiązywania sporów o dziecko. Zarówno tych prowadzonych między samymi rodzicami, jak w relacji rodziców np. z Jugendamtem.
Realne porozumienie
Polska w 2011 r. podpisała z Niemcami porozumienie o współpracy w zakresie mediacji rodzinnych. Nie było ono jednak realizowane. Powołanie polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. propagowania mediacji transgranicznych daje szansę na urzeczywistnienie porozumienia. Podczas rozmów, w których wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, strona polska zabiegała o to, by Jugendamty otworzyły się na mediację. Wtedy sprawy prowadzone przez ten urząd wobec polskich rodziców nie musiałyby być przeprowadzane w uciążliwym postępowaniu sądowym. Rozwiązaniem problemu zajmowaliby się mediatorzy (z listy akceptowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości) wiarygodni dla obydwu stron.
W tym kontekście omawiano między innymi procedurę zatwierdzenia przez niemiecki sąd ugody zawartej przed mediatorem. Strona niemiecka wskazała, że nie widzi żadnych przeszkód prawnych, by spróbować stosować mediacje w sprawach związanych z Jugendamtami. Kolejnym krokiem we współpracy, jak ustalono, ma być spotkanie środowisk sędziowskich z Polski i Niemiec. Klimat dla mediacji
Ważnym akordem w promowaniu działań dla dobra dzieci jest również rozpoczęte dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie polsko-niemieckie dwudniowe (26-27 października) sympozjum ?Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci?. Konferencja jest wspólną inicjatywą ministerstw sprawiedliwości Polski i Niemiec oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji w Sprawach Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci z siedzibą w Berlinie (MIKK). Wydarzenie ma związek z obchodami 10. rocznicy podpisania Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej mediacji rodzinnych. W sympozjum, skierowanym do mediatorów i środowiska prawniczego, biorą udział eksperci z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Przewidywany jest udział około 140 słuchaczy z kraju i zagranicy. Zaplanowano część plenarną i warsztatową. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …